Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INICIACIÓ A LA LLENGUA CATALANA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

L’assignatura Iniciació a la Llengua Catalana I s’ofereix com a matèria obligatòria en el catàleg d’assignatures de primer curs. Tot i que es presenta com a llengua A, Iniciació a la Llengua Catalana s’imparteix com una llengua C o D amb l’objectiu d’adaptar l’oferta obligatòria de la llengua A cooficial amb el castellà al context sociolingüístic de la Universitat d’Alacant. En combinació amb algunes altres, aquesta assignatura condueix a l’obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià.

Aquesta assignatura, juntament amb Iniciació a la Llengua Catalana II conformen una oferta paral·lela a les assignatures Llengua Catalana per a la Traducció I i II de primer i segon curs, respectivament. El requisit administratiu per  a cursar les assignatures d’Iniciació a la Llengua Catalana I i II és que l’alumne/a no haja realitzat l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura de segon de Batxillerat en la Prova d’Accés a la Universitat.

El perfil de l’alumnat que es matricula en aquesta assignatura està format per una tipologia variada que inclou: alumnes de zones castellanoparlants de les comarques pròximes a la Universitat d’Alacant que han demanat l’exempció de l’assignatura Valencià: Llengua i Literatura en algun moment de la seua escolarització (sol ser en batxillerat); alumnes estrangers establits al País Valencià que han estat exempts de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en tots o en algun curs de secundària o batxillerat; alumnes provinents d’altres comunitats autònomes; alumnes que han accedit des d’altres carreres; finalment, alumnes Erasmus que volen iniciar-se en el coneixement de la llengua catalana en un nivell A2.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Objectius generals:

 • Comunicar-se oralment i per escrit en català en situacions quotidianes.
 • Entendre textos escrits en català de complexitat mitjana.
 • Entendre textos orals de complexitat mitjana associats a àmbits quotidians.

 Objectius específics:

 • Entendre i produir missatges orals adequats als diverses situacions de la vida quotidiana.
 • Entendre i produir missatges escrits senzills amb un domini bàsic de la normativa gramatical treballada durant el curs.
 • Desenvolupar estratègies de compensació per a comunicar-se amb èxit malgrat les limitacions lingüístiques: detectar usos figurats; deduir significats pel context, pels derivats, pel contrast amb els llengües que es coneixen; reconèixer falsos amics; saber usar el diccionari bilingüe, etc.
 • Conèixer de forma bàsica l'evolució històrica de la llengua catalana.
 • Conèixer de forma bàsica els principals varietats geogràfiques de la llengua catalana.
 • Conèixer de forma bàsica la situació sociolingüística de la llengua catalana.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 

 

Dades generals

Codi: 32513
Professor/a responsable:
SANCHEZ LOPEZ, ELENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix