Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA CATALANA PER A LA TRADUCCIÓ I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Domini de la llengua A (català) en els aspectes lingüístics, comunicatius (comprensió i expressió oral i escrita) i culturals, corresponent al nivell B2 del marc comú europeu de referència. Aprenentatge orientat a la traducció i, per tant, amb especial èmfasi en la confrontació dels sistemes lingüístics de les dues llengües i cultures en contacte (espanyol-català).

Aquesta assignatura és la primera de l’itinerari de Traducció Espanyol-Català / Català-Espanyol, integrat per les assignatures Llengua Catalana per a la Traducció II, Català Oral, Traducció General Espanyol-Català, Traducció de Textos Especialitzats Espanyol-Català, Traducció Literària Català-Espanyol, Traducció Literària Espanyol-Català, i les diverses assignatures de traducció directa B-A en què la llengua A és el català.

Assignatura que condueix a l’obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit) de tipus general en català.
 • Expressar-se en català oralment i per escrit, d'acord amb la varietat estàndard, sobre temes de caràcter general.
 • Reforçar els coneixements gramaticals i lèxics del català.
 • Produir diversos tipus textuals (descriptiu, argumentatiu, narratiu, instructiu, etc.) d'àmbit general, orals i escrits, adequats a la funció comunicativa i al tipus de registre.
 • Evitar els fenòmens més habituals d'interferència lingüística en la traducció de textos de tipus general del castellà al català.
 • Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural a partir del context sociolingüístic del català.
 • Identificar amb la nomenclatura adequada diverses situacions sociolingüístiques en relació amb la llengua catalana.
 • Conèixer aspectes generals dels àmbits culturals de la llengua catalana.
 • Conèixer les fites culturals del passat i del present dels territoris en què s'utilitza la llengua catalana.
 • Usar amb eficàcia i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).
 • Treballar amb aplicacions informàtiques útils per a l'exercici de la professió i l'aprenentatge de la llengua.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Objectius generals

·        Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general en català.

·        Expressar-se en català oralment i per escrit, d’acord amb la varietat estàndard, sobre temes de caràcter general.

·        Reforçar els coneixements gramaticals i lèxics del català.

·        Produir diversos tipus textuals (descriptiu, argumentatiu, narratiu, instructiu, etc.) d’àmbit general, orals i escrits, adequats a la funció comunicativa i al tipus de registre.

 

 

Dades generals

Codi: 32512
Professor/a responsable:
MARTINES LLINARES, JOAN DE DEU
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix