Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La formación en literatura inglesa dentro del Grado en Estudios Ingleses se ha organizado en orden cronológico inverso. Es por ello que la Literatura Inglesa Medieval ha sido programada para el semestre final del Grado. La asignatura se propone familiarizar a los estudiantes con las obras literarias principales del primer milenio de la literatura inglesa medieval (es. VI-XVI). Por su antigüedad, la dificultad lingüística requerirá que algunos textos los estudiemos en traducción al inglés contemporáneo, aunque habrá exposición directa a las obras tanto en inglés medieval como en su formato manuscrito o incunable original.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria literatura anglesa referida al període que va des del segle VIII fins a finals del segle XV, i les relacions mútues entre aquelles, així com construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fundant-se en els seus trets comuns.
 • Ser capaç de negar-se a admetre raonaments aliens provinents de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar d'igual manera amb les idees pròpies, tractant-les com si foren d'altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i a evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, cosa que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre tasques i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura anglesa des del segle VIII fins a finals del segle XV, situar-hi els autors i les obres específiques i definir les característiques principals d'aquestes.
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. d'Anglaterra en el període que va des del segle VIII fins a finals del segle XV, i relacionar-les amb els autors, les obres i les tendències de què s'ocupa aquesta assignatura.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d'anàlisi literària desenvolupats en la cultura anglesa quant al període estudiat en aquesta assignatura.
 • Ser capaç de posar en marxa i desenvolupar processos de cerca i ordenació d'informació, a més de fer  síntesi a partir de dades d'autors i obres corresponents al període comprés entre el segle VIII i finals del segle XV.
 • Analitzar críticament obres concretes, o fragments d'obres, de la literatura anglesa corresponents al període que va des del segle VIII fins a finals del segle XV, amb un mètode ordenat i coherent, i determinar-ne les característiques formals i la relació amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Preparar al estudiante para que sea capaz de aproximarse a un texto literario de la Inglaterra medieval en el formato original en el que ha llegado hasta nuestros días.

 

 

Dades generals

Codi: 31042
Professor/a responsable:
SANCHEZ MARTI, JORDI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix