Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

Historical and methodological approach to Arab-Andalusian literature, description of the main authors and works of the period and the evolution of its main aesthetic and referential features, and initiation to literary text analysis, critical reading and review writing.

The course offers students a basic training that contributes to the development of skills related to the teaching of Arab-Andalusian literature, textual hermeneutics, literary historiography, research and documentation.

The subject of the course instructs in the basic knowledge and skills that students will develop in other subjects of cultural, literary and linguistic content throughout their academic training ("Civilization of al-Andalus" of 3rd year, "Classical Arabic texts" of 2nd year; and "Arabic texts: analysis and translation" of 4th year).

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE7 : Conèixer les característiques i evolució de la literatura en llengua àrab per a comprendre el paper de les seues manifestacions en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social àrab així com les seues relacions amb altres literatures.
 • CE8 : Identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura com a eina per a l'anàlisi i la crítica del text literari en llengua àrab.

 

Transversal Competences

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

1. Knowledge and clear differentiation of the structure of the Arab name, of the Arab titles and of the Islamic chronology.
2. To know the main authors and works of the Arab literature of Al-Andalus.
3. To know the more notable socio-cultural events of the history of Al-Andalus to understand the changes and evolution that has been in the literary works.
4. To know the different geographic domains in that it develops the Arab literary production of Al-Andalus.
5. To know the main aesthetic and referential characteristics of the different fields or movements that compose the history of the Andalusi Arab literature.
6. To know the different genders of the Arab literature of Al-Andalus and his classification according to the principles and paradigms of the Arab pragmatic.
7. To analyse an Arab Andalusi literary text attending to his form and message.
8. To relate a literary text Andalusi Arab with the socio-culturals events and the geographic peculiarities that determine it.
9. To recognise the field or literary movement to the that belongs an Andalusian text.
10. To distinguish and identify the different genders or literary movements that belongs according to the principles and paradigms of the pragmatic Arab.
11. To look for information on Arab literature of Al-Andalus and his critical interpretation.
12. To synthesize and order information on Arab literature of Al-Andalus and his critical interpretation.
13. To establish relations between the literary tradition Andalusian and other literary traditions with comparative will.
14. To make an oral or writing presentation, clear and concise, related with the history of the Arab literature of Al-Andalus.
15. To make an oral or writing presentation, clear and concise, arguments of personal assessment on the Arab literature of Al-Andalus.
16. To establish patterns of common behaviour and to differentiate intellectual attitudes of universal value.
17. To show critical trial.
18. To show a reflexive spirit not exclusive regarding the cultural paradigms, social and politicians of the Arab civilisation represented in his literature.
19. To moderate the values and personal attitudes on the Arab world in general attending to a tolerant and plural perspective of the literary exercise.
20. To stimulate the habit of reading of texts and works of the Arab literature of Al-Andalus through translations.
21. To stimulate the knowledge of the world like manner to interpret and to relate distinct literary traditions1

 

 

General

Code: 29514
Lecturer responsible:
DONOSO JIMENEZ, ISAAC
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,00
Practical credits: 1,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: MIXED LANGUAGES
  Area: ARABIC AND ISLAMIC STUDIES
  Theoretical credits: 1
  Practical credits: 1,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught