Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA I PRÀCTICA DE LA LITERATURA COMPARADA: LITERATURA CATALANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

 

Aquesta assignatura té l'objectiu d'abordar la literatura catalana des d'una perspectiva comparatística, és a dir, prenent-la com a punt de partida per a establir relacions i connexions amb altres literatures i arts. 

L'estructura de la matèria té dos bloc diferenciats: en primer lloc, s'hi dedicaran 3 crèdits ECTS per a revisar, des d'un punt de vista teòric, la disciplina de la literatura comparada: definició, desenvolupament, tendències, etc. La segona part, 

que ocuparà els 6 crèdits restants, serà el resultat de l'aplicació de la teoria precedent a l'anàlisi de casos i exemples concrets relatius a la literatura catalana en diàleg amb d'altres manifestacions literàries i artístiques. 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el concepte de literatura comparada, el context sociopolític en què va sorgir com a disciplina i el que l'envolta en l'actualitat.
 • Descriure les relacions entre la literatura comparada i la producció cultural del segle passat i, sobretot, del present.
 • Descobrir les temàtiques comparatistes actuals i situar-les en la història i les grans fites de la literatura catalana.
 • Afrontar l'anàlisi de textos literaris contrastat amb la resta dels arts.
 • Analitzar les implicacions ideològiques i les diverses tendències de la literatura comparada, i aplicar-les a l'anàlisi dels textos estudiats.
 • Usar els principis de la crítica literària i, especialment, la de gènere, per a analitzar textos literaris catalans en relació amb textos en altres llengües, i obrir així la perspectiva per al diàleg intercultural.
 • Descriure i explicar l'actual configuració literària transnacional, intercultural i relacional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Objectius formatius:
1. Conéixer el concepte de literatura comparada, el context sociopolític en què va sorgir com a disciplina i el que l’envolta en l’actualitat;
2. Descriure les relacions entre la literatura comparada i la producció cultural del segle passat i, sobretot, del present;
3. Descobrir les temàtiques comparatistes actuals i ubicar-les en la història i les grans fites de la literatura catalana;
4. Afrontar l’anàlisi de textos literaris contrastat amb la resta de les arts;
5. Analitzar les implicacions ideològiques i les diverses tendències de la literatura comparada, i aplicar-les a l’anàlisi dels textos estudiats;
6. Usar els principis de la crítica literària i, especialment, la de gènere, per a analitzar textos literaris catalans en relació amb textos en altres llengües, i obrir així la perspectiva per al diàleg intercultural;
7. Descriure i explicar l’actual configuració literària transnacional, intercultural i relacional.

 

 

Dades generals

Codi: 29033
Professor/a responsable:
SANSANO I BELSO, GABRIEL
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix