Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La Microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos y constituye una de las materias fundamentales de la Biología. En esta asignatura se pretende dar una visión básica de las características esenciales de los microorganismos, con especial énfasis en los microorganismos procariotas marinos (Bacteria y Archaea) y los virus. La asignatura se cursa en el tercer semestre del Grado en Ciencias del Mar, tras haberse cursado durante los dos primeros cuatrimestres las materias consideradas de formación básica.

Los microorganismos son los seres vivos más abundantes de los oceános y constituyen una parte considerable de su biomasa. A través de su papel central en los ciclos biogeoquímicos (algunos de cuyos procesos son exclusivamente procarióticos), contribuyen de manera esencial al funcionamiento global del planeta y ayudan al desarrollo sostenible de la biosfera. Juegan, además, una función muy relevante en las actividades humanas, tanto como agentes patógenos como por sus funciones protectoras o su utilización en procesos de gran interés económico y medioambiental. Son también importantes herramientas para el estudio de la evolución y de la diversificación de los seres vivos.

El conocimiento de la Microbiología es pues central para la comprensión de la Vida y por tanto es parte esencial de la formación básica de los futuros científicos marinos. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
 • CE10 : Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
 • CE16 : Conèixer i interpretar els factors que influeixen en el clima i en l'hidrodinamisme marí.
 • CE18 : Conèixer els aspectes lligats al canvi climàtic global i els seus registres.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE20 : Demostrar el coneixement i la comprensió dels mètodes inductius i deductius, elaboració d'hipòtesis i disseny experimental.
 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE27 : Tenir destresa en l'ús pràctic de models, i incorporar-hi noves dades per a la seua validació, millora i evolució.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.
 • CE31 : Elaborar, presentar i defensar textos i informes científics, tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir coneixements bàsics de l'estructura molecular, la genètica, l'organització cel·lular, els processos evolutius dels éssers vius i l'organització dels ecosistemes.
 • Conèixer i comprendre els fets essencials, els conceptes, els principis i les teories relacionades amb les ciències marines.
 • Conèixer les diverses adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conductuals) dels microorganismes en l'ambient marí. Entendre els conceptes de filotip i ecotip.
 • Conèixer el paper dels microorganismes en els cicles dels gasos amb efecte hivernacle i albedo.
 • Conèixer les modernes tècniques d'estudi de la funció, la diversitat i l'abundància dels microorganismes marins.
 • Conèixer i aplicar els coneixements adquirits en els estudis d'impacte ambiental i la qualitat ambiental marina.
 • Dur a terme procediments estàndards de mostreig, a la mar o el laboratori, implicats en treballs de recerca, a més de fer, presentar i defensar informes científics per escrit i oralment davant una audiència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Identificar a los microorganismos como los seres vivos más abundantes y más diversos de la Tierra
 • Conocer la diversidad y ubicuidad de los microorganismos

 

 

Dades generals

Codi: 28524
Professor/a responsable:
RUBIO PORTILLO, ESTHER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,52
Crèdits pràctics: 0,88
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,52
  Crèdits pràctics: 0,88
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix