Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

La asignatura GEOLOGIA del primer curso del Grado en Ciencias del Mar pertenece al grupo de disciplinas básicas comunes de los grados en Ciencias. Forma junto con la Biología, la Química y la Física el grupo de las Ciencias de la Naturaleza que intenta explicar el mundo físico o Cosmos. Se entiende por tanto, que los futuros graduados tengan un conocimiento básico en las disciplinas en las que se entronca formalmente la propia Biología. Por otro lado, desde sus orígenes, la Biología y la Geología han ido de la mano al tener áreas fronterizas como la Paleontología o la propia Edafología, sin olvidar que la propia transversalidad de la labor profesional de los biólogos ambientalistas, coloca a la Geología entre las herramientas importantes de su trabajo.

La asignatura que aquí se imparte persigue un objetivo modesto, de acuerdo con su dimensión (6 créditos). En primer lugar, proporcionar un lenguaje mínimo en Geología, que permita al futuro egresado entenderse con profesionales con los que en muchos casos coincidirá en equipos multidisciplinares. En segundo lugar, disponer de los conocimientos básicos en el núcleo formal de la Geología (Historia de la Tierra) para reforzar su formación en el grado (Historia de la Vida). Finalmente, la asignatura pretende concienciar, a través del conocimiento, mediante los últimos temas del programa, en la problemática intrínseca a la explotación de los recursos, la conservación del patrimonio natural y la prevención contra los riesgos geológicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE23 : Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar+B1358 les tasques en equip.
 • CE32 : Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines, així com d'altres ciències, i planejar estratègies d'actuació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les propietats dels materials geològics i els processos que els originen.
 • Conèixer l'evolució del nostre planeta des de l'origen i els esdeveniments mecànics, fisicoquímics i biològics que hi han tingut lloc, el resultat dels quals és la Terra actual. 
 • Valorar els coneixements que, quant als materials i els processos geològics, permeten explicar qüestions rellevants sobre la sostenibilitat dels recursos i els canvis globals que tenen lloc al planeta.
 • Valorar els coneixements adquirits amb relació a les activitats quotidianes referides als recursos, els riscos naturals i el medi ambient.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos generales

- Conocer las propiedades de los materiales geológicos y los procesos que la originan.
- Conocer la evolución de nuestro planeta desde su origen y los acontecimientos mecánicos, fisicoquímicos y biológicos que han tenido lugar en él y cuyo resultado es la Tierra actual.
- Valorar los conocimientos que, sobre los materiales y los procesos geológicos, permiten explicar cuestiones relevantes sobre la sostenibilidad de los recursos y los cambios globales que tienen lugar en el planeta.
- Valorar los conocimientos adquiridos relacionados con actividades cotidianas referidas a los recursos, los riesgos naturales y el medio ambiente.

Objetivos específicos

- Conocer las propiedades de los materiales geológicos y los procesos que la originan.
- Conocer la evolución de nuestro planeta desde su origen y los acontecimientos mecánicos, fisicoquímicos y biológicos que han tenido lugar en él y cuyo resultado es la Tierra actual.
- Valorar los conocimientos que, sobre los materiales y los procesos geológicos, permiten explicar cuestiones relevantes sobre la sostenibilidad de los recursos y los cambios globales que tienen lugar en el planeta.
- Valorar los conocimientos adquiridos relacionados con actividades cotidianas referidas a los recursos, los riesgos naturales y el medio ambiente.

 

 

;

Dades generals

Codi: 28518
Professor/a responsable:
DIEZ-CANSECO ESTEBAN, DAVINIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix