Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura Finanzas Internacionales se sitúa en el tercer curso del Grado en Relaciones Internacionales (6 ECTS). En esta asignatura se pretende profundizar en los diferentes aspectos relacionadas con las actividades económicas y financieras en un entorno internacional.

La globalización económica ha tenido un especial énfasis en las relaciones financieras tanto a nivel institucional, regulador y empresarial. El conocimiento sobre la forma y contexto en el que se desarrollan las operaciones financieras internacionales es importante para poder realizar un análisis adecuado de las mismas y poder llegar a una toma de decisiones con un sólido fundamento en su justificación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG5 : Liderar, organitzar i gestionar equips de treball en contextos internacionals
 • CG7 : Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom

 

Competències Específiques

 • CE10 : Comprendre l'estructura, competències i funcionament de les institucions i organitzacions internacionals.
 • CE11 : Identificar i comprendre les dades macroeconòmiques i els principals fluxos econòmics per a analitzar la conjuntura econòmica mundial.
 • CE13 : Conèixer el paper que les empreses multinacionals exerceixen en les organitzacions internacionals i en les relacions internacionals en general.
 • CE7 : Comprendre els fonaments teòrics generals de l'economia i de l'estructura econòmica internacional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els mercats financers internacionals: els mercats de divises, l'euromercado, els mercats de derivats sobre divises, etc.
 • Comprendre les qüestions relacionades amb les activitats de l'empresa en un entorn internacional:

-identificació, mesura i gestió del risc de canvi

-implicacions del risc polític en la valoració de projectes i l'estructura financera, el cost de capital dels
projectes internacionals, les decisions de finançament en un context global.

 • Després de cursar aquesta matèria l'alumne haurà de ser capaç de gestionar el risc de canvi, i establir el pla d'inversió i finançament en divises.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conocer y comprender las situación de la globalización financiera y sus consecuencias para las relaciones internacionales
 • Conocer y entender las teorías explicativas de la formación de los tipos de cambio.
 • Conocer el funcionamiento y estructura del mercado de divisas.
 • Conocer el Sitema Monetario Internacional. Su función y sus insituciones
 • Analizar y entender las causas y soluciones a las crisis financieras internacionales
 • Entender el funcionamiento y las ventajas e inconvenientes de las Uniones Monetarias

 

 

;

Dades generals

Codi: 28230
Professor/a responsable:
TORRES SEMPERE, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix