Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura de Derecho Internacional Económico es una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo semestre del tercer curso del Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante. Esta asignatura es continuidad de las asignaturas obligatorias Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. Además, se encuentra relacionada con el la asignatura de primer curso Política Económica Internacional, estudiándose en este caso la regulación de las relaciones económicas internacionales: régimen jurídico del comercio internacional, regímen jurídico-internacional de las inversiones extrranjeras, la ordenación del sistema monetario y financiero internacional, la cooperación al desarrollo y la regulación de las empresas trasnacionales por el Derecho Internacional. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG1 : Redactar i interpretar textos jurídics en l'àmbit internacional
 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG5 : Liderar, organitzar i gestionar equips de treball en contextos internacionals

 

Competències Específiques

 • CE1 : Analitzar la naturalesa i característiques de les relacions entre els actors internacionals i particularment entre els Estats.
 • CE13 : Conèixer el paper que les empreses multinacionals exerceixen en les organitzacions internacionals i en les relacions internacionals en general.
 • CE24 : Comprendre el paper que exerceix Espanya en la societat internacional.
 • CE3 : Diferenciar les diferents competències i funcions de l'Estat, les organitzacions internacionals i els actors no estatals en el sistema internacional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer amb precisió els coneixements bàsics en l'àmbit del Dret Internacional Econòmic amb recolze en les fonts bibliogràfiques i documentals actualitzades.
 • Desenvolupar la capacitat d'emetre judicis crítics sobre el Dret Internacional Econòmic en el marc de la societat internacional contemporània.
 • Adquirir l'habilitat d'aprenentatge autònom per a emprendre estudis posteriors.
 • Desenvolupar la capacitat per a l'acompliment d'estudis de gestió i executius en aquells sectors que exigisquen anàlisis i compressió del Dret Internacional Econòmic. Tal és el cas, principalment, de mitjans de comunicació, departaments de grans empreses trasnacionales, Agències governamentals, Organitzacions Internacionals, Organitzacions no governamentals o institucions de diplomàcia pública.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conocer con precisión los conocimientos básicos en el ámbito del Derecho Internacional Económico con apoyo en las fuentes bibliográficas y documentales actualizadas.
 • Desarrollar la capacidad de emitir juicios críticos sobre el Derecho Internacional Económico en el marco de la sociedad internacional contemporánea.
 • Adquirir la habilidad de aprendizaje autónomo para emprender estudios posteriores.
 • Desarrollar la capacidad para el desempeño de estudios de gestión y ejecutivos en aquellos sectores que exijan análisis y compresión del Derecho Internacional Económico. Tal es el caso, principalmente, de medios de comunicación, departamentos de grandes empresas trasnacionales, Agencias gubernamentales, Organizaciones Internacionales, Organizaciones no gubernamentales o instituciones de diplomacia pública.

 

 

;

Dades generals

Codi: 28229
Professor/a responsable:
URBANEJA CILLAN, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix