Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Las asignaturas Lengua francesa para las relaciones internacionales I y II son asignaturas de formación académica básicas, pertenecientes a la materia Segundo idioma moderno, que el/la alumno/a deberá conocer para trabajar en cualquiera de los perfiles profesionales propuestos en la memoria de grado de Relaciones Internacionales.

La Lengua francesa para las relaciones internacionales II tiene como objetivo profundizar en el estudio de la lengua francesa para así conseguir la competencia comunicativa (oral y escrita) en este segundo idioma moderno.

Asignatura dedica a trabajar las competencias lingüísticas de comprensión, producción y expresión escritas, aunque integradas en las otras tres competencias orales, puesto que la materia se desarrolla en francés.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG7 : Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom

 

Competències Específiques

 • CE18 : Comunicar en una segona llengua internacional, a nivell oral i escrit, amb raonable fluïdesa en situacions de la vida quotidiana i professional així com en àmbits objecte d'estudi.
 • CE28 : Conèixer i aplicar les estratègies comunicatives i la terminologia pròpia de les llengües de treball en contextos internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • L'alumnat adquirirà la capacitat de comprendre i expressar-se en la llengua objecte d'estudi en situacions de comunicació oral i escrita de la seua vida personal i professional.
 • L'alumnat perfeccionarà les destreses en les diferents competències que li permeten adquirir un nivell equivalent al B2 del Marc de Referència Europeu.
 • L'alumnat desenvoluparà els seus coneixements sobre la cultura de França i els països francòfons, sobre els aspectes interculturals i sobre les relacions internacionals de/amb França.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos conceptuales

1. Desarrollar las competencias para la comprensión oral y escrita.

2. Desarrollar las competencias para la expresión escrita y expresión oral.

Objetivos procedimentales

3. Estudiar el segundo idioma moderno desde la contrastividad con la lengua materna del alumnado.

4. Utilizar diccionarios, gramáticas y obras de consulta, así como los recursos accesibles a través de Internet.

5. Desarrollar estrategias de escucha de lectura y de producción oral y escrita.

6. Reconocer y servirse correcta y claramente de todos los sonidos del francés.

Objetivos actitudinales

7. Emplear los recursos propios y progresar hacia técnicas de autoaprendizaje

8. Fomentar el trabajo individual y en equipo

9. Mostrar una actitud respetuosa y no discriminatoria, en las actividades realizadas en marco del aula, y hacia la lengua, cultura y civilización francesas.

 

 

Dades generals

Codi: 28226
Professor/a responsable:
CARVALHO, CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix