Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Aquesta assignatura treballa el nivell C1 de la llengua anglesa (segons el Marc Europeu de Referència). Els continguts de l'assignatura s'estudien dins del context de la comunicació intercultural i les relacions que s'estableixen entre participants de diferents països i cultures, tant a nivell oral com escrit.
L'assignatura proporciona un coneixement del context, l'exercici professional i les activitats en l'àmbit de les Relacions Internacionals, utilitzant l'anglés com a llengua franca de comunicació oral i escrita.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG3 : Usar l'anglès amb propietat segons la terminologia científica i acadèmica pròpia de les relacions internacionals
 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG7 : Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom

 

Competències Específiques

 • CE18 : Comunicar en una segona llengua internacional, a nivell oral i escrit, amb raonable fluïdesa en situacions de la vida quotidiana i professional així com en àmbits objecte d'estudi.
 • CE27 : Utilitzar l'anglès com a llengua franca en contextos internacionals.
 • CE28 : Conèixer i aplicar les estratègies comunicatives i la terminologia pròpia de les llengües de treball en contextos internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre un discurs clar i especialitzat (tècnic-professional), segons el nivell de llengua exigit.
 • Produir converses i discursos espontanis (o no), clars i especialitzats (tècnic-professionals), segons el nivell de llengua exigit.
 • Interactuar amb un grau mitjà de fluïdesa i espontaneïtat que faça possible una interacció regular amb parlants natius i no natius en l'àmbit de les relacions internacionals i tenint en compte el nivell de llengua exigit.
 • Comprendre textos escrits especialitzats (tècnic-professionals) dins de l'àmbit de les relacions internacionals, segons el nivell de llengua exigit.
 • Produir textos escrits coherents i especialitzats (tècnic-professionals) segons el nivell de llengua exigit.
 • Conèixer la gramàtica i emprar amb propietat el lèxic o terminologia pròpia de les relacions internacionals i contextos interdisciplinaris, segons el nivell de llengua exigit.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

-Adquirir el nivell de competència lingüística a nivell C1, segons el Marc Europeu de Referència.
-Treballar les destreses de recepció/producció escrita/oral en sectors i àmbits de les relacions internacionals.

 

 

Dades generals

Codi: 28216
Professor/a responsable:
PACHECO BALDO, ROSA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix