Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El estudio integral de las relaciones internacionales implica una comprensión de las dinámicas propias de la sociedad globalizada, compleja e incierta en la que vivimos, así como de los retos a los que se enfrenta. La asignatura aborda esta tarea crítica desde el dominio discursivo de la filosofía moral y política, presentando y analizando los principales nudos temáticos, conceptos y problemas que plantea la articulación ética del espacio internacional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG7 : Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom

 

Competències Específiques

 • CE15 : Avaluar les possibles solucions als conflictes transnacionals i internacionals
 • CE20 : Identificar els principis ètics que regeixen les relacions internacionals.
 • CE4 : Conèixer les característiques de la geopolítica mundial i el concepte de la societat internacional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar els fonaments ètics de les relacions internacionals i descriure'ls en el marc de la tradició filosòfica occidental.
 • Analitzar les diferents posicions des de les quals pot concebre's un subjecte ètic-polític internacional i el debat contemporani entre les mateixes.
 • Examinar la pluralitat dels valors morals i dels discursos sobre la justícia i valorar críticament la possibilitat d'una ètica internacional mínima.
 • Distingir i presentar els diferents problemes i desafiaments ètics als quals s'enfronta actualment la societat internacional.
 • Desenvolupar un criteri i un compromís ètics de projecció professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Valorar la importancia de la dimensión filosófica y ética de las relaciones internacionales.
- Manejar argumentos filosófico-éticos en las discusiones que afectan a las relaciones internacionales.
- Desarrollar la capacidad de comprender la complejidad del presente.

 

 

;

Dades generals

Codi: 28208
Professor/a responsable:
DE MURCIA CONESA, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: FILOSOFIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix