Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La Sociología es el estudio de los actores sociales (individuales o grupales), de su actividad y subjetividad, interacción, estructura y cambio. Frente a la tradición que ha tendido a identificar sociedades con estados-nación, la sociedad actual se configura cada vez a escala global, de manera que el estudio de lo social transciende las fronteras de lo estados, configurándose una estructura social mundial, que origina posiciones e interacciones necesarias para comprender las dinámicas sociales en los diferentes niveles: individual, local, estatal, regional y global. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG3 : Usar l'anglès amb propietat segons la terminologia científica i acadèmica pròpia de les relacions internacionals
 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG6 : Saber expressar-se oralment de forma correcta sobre temes internacionals
 • CG7 : Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom

 

Competències Específiques

 • CE15 : Avaluar les possibles solucions als conflictes transnacionals i internacionals
 • CE20 : Identificar els principis ètics que regeixen les relacions internacionals.
 • CE22 : Comprendre els programes de cooperació al desenvolupament a partir de la valoració del rol dels actors internacionals implicats
 • CE25 : Comprendre l'impacte sociocultural i socioeconòmic de les principals tendències migratòries internacionals.
 • CE4 : Conèixer les característiques de la geopolítica mundial i el concepte de la societat internacional.
 • CE6 : Saber utilitzar els criteris analítics de la Sociologia en l'estudi de les relacions internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • El /l'estudiant serà capaç d'interpretar els problemes socials vinculats a la sociologia de les relacions internacionals, utilitzant per a açò dades empíriques, informes i referents teòrics.
 • El/l'estudiant es familiaritzarà amb els conceptes bàsics necessaris per a relacionar les diferents dinàmiques i tendències del sistema mundial amb els problemes i els actors vinculats a ells.
 • El/l'estudiant serà capaç d'elaborar informes empírics sobre dinàmiques socials internacionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Presentar los principios básicos de la aproximación sociológica al estudio de la realidad internacional: conceptos de estructura, interacción, subjetividad y acción social.

Describir los principales procesos de transformación social internacional, en especial, mundialización, sociedad informacional, nuevas formas de movilidad humana, opinión pública internacional y movimientos sociales transnacionales.

Ofrecer una visión sobre la relevancia del nivel macro, meso y microsocial en la explicación de los procesos sociales globales y las respuestas organizadas a los mismos por parte de los actores clave: en concreto, en el ámbito de las migraciones internacionales, la cooperación al desarrollo y en situaciones de interacción (dinámicas de conflicto, cooperación, acomodación, competición, separación)

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 28207
Professor/a responsable:
ALCARAZ SANTONJA, ALBERT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix