Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En la asignatura de Derecho Administrativo se explican y estudian los conceptos, institutos e instituciones y principios fundamentales que sustentan en esencia la Parte General del Derecho Administrativo. Con esta disciplina el estudiante debe estar en condiciones de obtener una formación jurídico-administrativa básica de los fundamentos del ordenamiento administrativo y del funcionamiento de las Administraciones Públicas en el Estado social y democrático de Derecho. Asimismo, debe conocer las principales instituciones administrativas, el régimen jurídico general de la actuación administrativa y las diferentes posiciones jurídicas del administrado, así como las garantías administrativas y judiciales determinantes de la sujeción de la Administración a la Ley y al Derecho. Esta asignatura, con ello, contribuye al perfil profesional del título y al desarrollo de las competencias específicas y genéricas del mismo al ofrecer el conocimiento de las relaciones de los ciudadanos, y de las organizaciones, con las administraciones públicas. El papel de la asignatura dentro del plan de estudios se articula dentro de los conocimientos básicos, estando conectada con los demás conocimientos jurídicos del plan de estudios y, de manera particular, con la asignatura optativa relativa a la actividad administrativa para la creación y funcionamiento de empresas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions laborals.
 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a la representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 • Conèixer, comprendre i saber aplicar l'ordenament jurídic administratiu i el seu sistema de fonts.
 • Conèixer, comprendre i diferenciar la posició jurídica, l'estructura i l'organització de les administracions públiques i saber aplicar tant les relacions interorgàniques com les relacions interadministratives.
 • Conèixer, entendre i aplicar les principals situacions jurídiques del ciutadà regulades pel dret administratiu.
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar els aspectes essencials del règim jurídic dels actes administratius, tant convencionalment com a través de l'administració electrònica.
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar els fonaments, les funcions, les característiques i l'estructura bàsica del procediment administratiu comú.
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar el sistema de reclamacions i recursos administratius.
 • Conèixer, comprendre i aplicar els aspectes essencials del control jurisdiccional contenciós administratiu de l'actuació de les administracions públiques.

GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

 • Conèixer, comprendre i saber aplicar l'ordenament jurídic administratiu i el seu sistema de fonts.
 • Comprendre la posició jurídica de l'administrat i de l'organització i règim jurídic bàsic de les administracions públiques.
 • Comprensió crítica i aplicació dels aspectes essencials del règim jurídic dels actes administratius, tant convencionalment com a través de l'administració electrònica.
 • Comprendre i saber aplicar els fonaments, les funcions, les característiques i l'estructura bàsica del procediment administratiu comú i del sistema de reclamacions i recursos administratius.
 • Fer servir un vocabulari correcte de termes jurídics, a més d'un registre escrit adequat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22


Comprender y saber aplicar el ordenamiento jurídico administrativo y su sistema de fuentes.
Comprensión de la posición jurídica del administrado y de la organización y régimen jurídico básico de las Administraciones públicas.
Comprensión crítica y aplicación de los aspectos esenciales del régimen jurídico de los actos administrativos, tanto convencionalmente como a través de la Administración electrónica.
Comprender y saber aplicar los fundamentos, funciones, características y estructura básica del procedimiento administrativo común y del sistema de recursos y reclamaciones administrativas.
Manejar un vocabulario correcto de términos jurídicos, así como un registro escrito adecuado.

 

 

Dades generals

Codi: 28005
Professor/a responsable:
ALMODOVAR IÑESTA, MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix