Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura pretende ofrecer al alumnado una visión teórica y práctica sobre la educación alimentaria y nutricional, que les permita adquirir conocimientos para fomentar conductas que favorezcan la salud. Además, busca fomentar el desarrollo de juicios críticos sobre las propuestas educativas. Así mismo, posibilita al alumnado la oportunidad de aprender a diseñar talleres de educación alimentaria y nutricional que tendrán su continuidad en el Prácticum de Educación Alimentaria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E12 : Realitzar la comunicació de manera efectiva, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • E56 : Conèixer i intervenir en el disseny, realització i validació d'estudis epidemiològics nutricionals, com també participar en la planificació, anàlisi i avaluació de programes d'intervenció en alimentació en alimentació i nutrició en diferents àmbits.
 • E57 : Col·laborar en la implantació de sistemes de qualitat.
 • E58 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E59 : Desenvolupar les habilitats personals necessàries per a dur a terme intervencions d'educació nutricional de manera òptima.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul dela nutrició, la dietètica i la salut

 • 46 : Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de salut pública i nutrició comunitària

 • 55 : Dissenyar, intervenir i executar programes d'educació dieteticonutricional i de formació en nutrició i dietètica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer les característiques de les intervencions de promoció i educació per a salut nutricional.
 • Adaptar les intervencions de promoció i educació nutricional a les particularitats i necessitats dels grups.
 • Identificar els models d'aprenentatge que poden ser utilitzats per a facilitar l'educació nutricional.
 • Conèixer i saber utilitzar els diversos models de planificació d'educació nutricional.
 • Conèixer, dissenyar i aplicar els recursos didàctics més adequats als objectius d'educació nutricional.
 • Reconèixer les possibilitats del treball amb els mitjans de comunicació, a fi de difondre missatges educatius de nutrició.
 • Dissenyar guies alimentàries amb una base científica.
 • Dissenyar intervencions de promoció i educació nutricional adaptades a les característiques dels grups.
 • Identificar els models d'avaluació de les intervencions de promoció i educació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

• Reconocer las características de intervenciones de promoción de la salud y de educación alimentaria y nutricional;
• Identificar los diferentes modelos de aprendizaje que pueden ser utilizados para facilitar la educación alimentaria y nutricional;
• Conocer y saber utilizar diferentes modelos de planificación para la educación alimentaria y nutricional;
• Conocer, diseñar y aplicar recursos didácticos adecuados a los objetivos educativos;
• Reconocer las posibilidades del trabajo con los medios de comunicación para la difusión de mensajes educativos de alimentación y nutrición;
• Diseñar intervenciones de educación alimentaria y nutricional adaptadas a las características de la población;
• Identificar los diferentes modelos de evaluación de las intervenciones educativas.

 

 

;

Dades generals

Codi: 27540
Professor/a responsable:
SOARES, PANMELA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix