Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El mundo de la discapacidad o diversidad funcional es complejo y a menudo escasamente conocido por los profesionales de la salud, como también sucede con el amplio abanico de las enfermedades raras. Sin embargo, las personas que conforman este mundo requieren una atención altamente especializada y de carácter interdisciplinar. Los profesionales de la nutrición forman parte imprescincible de dicha atención multidiscicplinar. En una sociedad cada vez más sensibilizada con la ayuda a las personas dependientes y personas incomprendidas por el tipo de trastorno que padecen y que pocos conocen, son necesarios profesionales de la salud formado es este ámbito, y en particular conocedores de los procesos y procedimientos de valoración e intervención nutricional y dietética, claves para mejorar su calidad de vida.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.
 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.
 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals

 • CG33 : Planificar, dur a terme i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.

 

Competències Específiques

 • E100 : Adquirir habilitats de disseny i planificació de dietes adaptades aquestes necessitats, a nivell individual i col·lectiu.
 • E101 : Capacitar per a la valoració i aplicació de plans d'atenció nutricional i dietètica dirigits a persones i col·lectius amb discapacitat física i psíquica.
 • E102 : Capacitar per a la valoració aplicació de plans d'atenció nutricional i dietètica dirigits a persones amb malalties rares que requereixen un tractament nutricional molt específic.
 • E103 : Capacitar per a la valoració aplicació de plans d'atenció nutricional i dietètica dirigits a persones i col·lectius que es troben en situacions socials especials.
 • E104 : Capacitat per a dur a terme el pla de tractament, seguiment i control de l'estat nutricional.
 • E105 : Capacitat per a avaluar el procés dietètic nutricional.
 • E106 : Capacitat per a analitzar les variables psicològiques lligades al control de pes.
 • E107 : Capacitat per a analitzar les variables psicològiques lligades al control de pes.
 • E108 : Capacitat per a dissenyar estratègies de canvis cognitius i de comportament per a la regulació del pes corporal, en diferents problemes de salut i situacions especials o etapes de la vida.
 • E109 : Habilitats de valoració i intervenció en situacions de malestar psicològic i ànsia alimentària (craving).
 • E110 : Identificar les variables i processos psicològics associats al concepte d'imatge corporal, relacionant aquestes variables amb la salut i la qualitat de vida.
 • E111 : Capacitat per a fomentar en els diferents grups de població l'autoconeixement, l'autoaceptación i l'actitud positiva cap a si mateixos, en pacients i familiars.
 • E112 : Formar críticament a les persones enfront dels models estètics i mitjans de comunicació.
 • E113 : Conèixer els diferents grups de fàrmacs d'origen natural, els principis de la seua autorització, ús i indicació.
 • E114 : Avaluar els beneficis esperats i els riscos associats de l'administració i consum dels fàrmacs d'origen natural.
 • E115 : Identificar el tipus de coneixement i informació existent en la xarxa sobre dietètica i nutrició.
 • E98 : Conèixer les necessitats nutricionals i dietètiques de les persones amb discapacitat psíquica.
 • E99 : Adquirir habilitats de valoració nutricional i dietètica en persones amb discapacitat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 •  Conèixer les necessitats nutricionals i dietètiques de les persones amb discapacitat física.
 •  Conèixer les necessitats nutricionals i dietètiques de les persones amb discapacitat psíquica.
 •  Adquirir habilitats de valoració nutricional i dietètica en persones amb discapacitat.
 • Adquirir habilitats de disseny i planificació de dietes individuals i col·lectives adaptades a aquestes necessitats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1. Adquirir habilidades para valorar nutricional y dietéticamente al sujeto con discapacidad física/psíquica.

2. Conocer las distintas estrategias de valoración y tratamiento nutricional de las personas con discapacidad física/psíquica y con enfermedades raras.

3. Adquirir habilidades de resolución de casos clínicos y problemas de diagnóstico en intervención nutricional en este colectivo.

4. Adquirir capacidad y habilidades de trabajo en equipo multidisciplinar en el ámbito de la discapacidad y las enfermedfades raras.

 

 

;

Dades generals

Codi: 27531
Professor/a responsable:
GALLAR PEREZ-ALBALADEJO, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix