Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura de Bioética y Derecho contribuye a la construcción de una conciencia profesional y crítica en los dietistas nutricionistas en relación con el rol que juegan en la protección de la salud a través de la alimentación (tanto en la dimensión pública como en la individual). Con esa finalidad se abordan diversos problemas ético-jurídicos, especialmente vinculados a dicho ejercicio profesional, como ejemplo de las exigencias deontológicas que se enfrentan en la profesión; procurando desarrollar el aparato conceptual necesario para la comprensión y el óptimo cumplimiento de las mismas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E48 : Identificar i discriminar a nivell clínic diagnòstic els diferents trastorns del comportament alimentari.
 • E49 : Identificar, des d'una perspectiva biopsicosocial integradora, les variables relacionades amb els trastorns del comportament alimentari.
 • E50 : Disposar dels coneixements psicològics necessaris per a actuar de manera precisa i fiable en la prevenció, detecció, valoració, diagnòstic i tractament multidisciplinari dels trastorns del comportament alimentari.
 • E51 : Desenvolupar una visió empàtica i receptiva amb el pacient i el seu entorn a l'hora d'abordar el tractament de possibles desordres alimentaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul dela nutrició, la dietètica i la salut

 • 26 : Aplicar les ciències dels aliments i de la nutrició a la pràctica dietètica.
 • 27 : Conèixer els nutrients, les seues funcions i la seua utilització metabòlica.
 • 28 : Conèixer les bases de l'equilibri nutricional i la seua regulació.
 • 29 : Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
 • 30 : Identificar les bases d'una alimentació saludable (suficient, equilibrada, variada i adaptada).
 • 31 : Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
 • 32 : Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional.
 • 33 : Planificar, dur a terme i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.
 • 34 : Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició.
 • 35 : Identificar els problemes dieteticonutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques inadequades.
 • 36 : Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i en malalts.
 • 37 : Interpretar una història clínica.
 • 38 : Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
 • 39 : Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dieteticonutricional.
 • 40 : Aplicar les bases de la nutrició clínica a la dietoteràpia.
 • 41 : Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes o grups.
 • 42 : Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació.
 • 43 : Participar en l'equip multidisciplinari d'una unitat de nutrició hospitalària.
 • 44 : Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat.
 • 45 : Desenvolupar i implementar plans de transició dieteticonutricional.
 • 46 : Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.
 • 47 : Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.
 • 48 : Fer servir les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'alimentació, nutrició i la dietètica.
 • 49 : Conèixer els límits legals i ètics de la pràctica dietètica.
 • 50 : Prescriure el tractament específic, corresponent a l'àmbit de competència del dietista nutricionista.
 • 51 : Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista, supeditant la seua actuació professional a l'evidència científica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer els elements essencials de la professió del dietista nutricionista, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici de la professió, aplicant el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones i els seus hàbits creences i cultures.
 • Conèixer els límits i les competències de la professió i identificar, si cal, un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.
 • Adquirir capacitat de gestió i assessoria legal i científica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-Nutricionista incluyendo principios éticos, responsabilidades legales y un ejercicio de la profesión respetuoso con el principio de autonomía y con el  principio de justicia social. Conciencia de la necesidad de forjarse como persona-profesional a la luz de las virtudes propias de la profesión. 
 • Reconocer y desarrollar la dimensión social de la nutrición como medicina preventiva y el rol  del nutricionista-dietista dentro de los profesionales de ciencias de la salud en relación con las políticas públicas vinculadas con la protección de la salud (entre otros temas se abordará la alimentación en instituciones públicas: comedores escolares, comedores sociales; una reflexión sobre los límites ético-jurídicos en la industria de la alimentación; una reflexión sobre los límites ético-jurídicos en el ámbito de la publicidad relativa a alimentos y en la distribución de los mismos etc). 
 • Reconocer los problemas éticos vinculados con la alimentación humana y con la organización de la producción y distribución de los alimentos. Especial atención a la externalización de los costes del modo de vida de los paises occidentales desarrollados (desigualdad y hambre en el mundo), la mera instrumentalización de muchos seres humanos y la cosificación de los animales no humanos (el universo ético, la capacidad de sentir como capacidad éticamente relevante, revisión crítica de nuestras prácticas alimenticias). 
 • Conocer los límites de la profesión y sus competencias aprendiendo a identificar cuándo es deseable o, en su caso, necesario consultar con otro compañero, recurrir a un tratamiento interdisciplinar, o la derivación a otro profesional, o directamente al colegio profesional o a las autoridades jurídicas. 
 • Adquirir capacidad de reflexión ética (a la luz de los valores, derechos, e intereses en juego), capacidad de sistematización, de gestión y de actualización de los conocimientos jurídicos vinculados con la nutrición, con la industria de la alimentación y con el desempeño de la profesión. 

 

 

;

Dades generals

Codi: 27529
Professor/a responsable:
ALEMANY GARCIA, MACARIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix