Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Gestió de la qualitat, es troba en el mòdul d'Higiene i seguretat dels aliments.
Aporta a l'estudiantat, nocions bàsiques de qualitat des d'una perspectiva de models de gestió empresarial. Inclou el coneixement del codi alimentari i les normes de qualitat ISO, així com el model EFQM.
S'imparteix en segon curs de la titulació Graduat en Nutrició humana i Dietètica quan l'estudiantat ja té nocions bàsiques d'alimentació i nutrició i abans d'entrar en l'especificitat pròpia del títol.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E37 : Adquirir coneixements bàsics sobre toxicologia i el fenomen tòxic.
 • E38 : Conèixer les principals bases de dades i fonts d''informació sobre les propietats toxicològiques de substàncies químiques.
 • E39 : Identificar els diferents tipus de substàncies tòxiques presents en els aliments i els seus riscos.
 • E40 : Avaluar l''exposició a través de la dieta a una determinada substància química.
 • E41 : Conèixer, comprendre i aplicar el procés d'avaluació dels regs tòxics de les substàncies químiques.
 • E42 : Aplicar el procés administratiu com a eina de gestió en un servei de dietètica i nutrició.
 • E43 : Adquirir les habilitats pertinents per a treballar en equip com a unitat en les unitats en què s'estructuren de manera unidisciplinària o multidisciplinària els professionals i altre personal relacionat amb l'avaluació diagnòstica i tractaments en dietètica i nutrició.
 • E44 : Conèixer els aspectes bàsics del sistema sanitari espanyol relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estan relacionats amb factors nutricionals.
 • E45 : Saber quins canals de comunicació interna o externa s'han d'implantar en tota organització perquè el servei de nutrició aconseguisca l'objectiu que tots els professionals coneguen els seus projectes.
 • E46 : Conèixer els sistemes d'acreditació d'implantació de circuits de qualitat.
 • E47 : Diferenciar entre qualitat real i qualitat percebuda.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de ciències dels aliments

 • 13 : Conèixer els sistemes de producció i els processos bàsics en l'elaboració, transformació i conservació dels principals aliments.
 • 16 : Conèixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul d'higiene, seguretat alimentària i gestió de qualitat

 • 18 : Elaborar, aplicar, avaluar i mantenir pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de riscos, aplicant-hi la legislació vigent.
 • 19 : Participar en el disseny, organització i gestió dels diferents serveis d'alimentació.
 • 20 : Col·laborar en la implantació de sistemes de qualitat.
 • 21 : Avaluar, controlar i gestionar aspectes de la traçabilitat en la cadena alimentària.
 • 22 : Conèixer els aspectes relacionats amb l'economia i gestió de les empreses alimentàries.
 • 23 : Assessorar científicament i tècnicament sobre els productes alimentaris i el seu desenvolupament. Avaluar el compliment d'aquest assessorament.
 • 24 : Participar en els equips empresarials de màrqueting social, publicitat i al·legacions saludables.
 • 25 : Col·laborar en la protecció del consumidor en el marc de la seguretat alimentària.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Formar l'alumnat en coneixements per a dur a terme amb èxit la planificació, organització, gestió i avaluació dels serveis de dietètica.
 • Analitzar la funció estratègica dels recursos humans en centres i serveis de dietètica.
 • Conèixer tots els aspectes polítics, socials, legals i econòmics implicats en el sistema sanitari.
 • Adquirir els coneixements essencials per a saber gestionar, dins dels principis de l'administració i direcció empresarial.
 • Adquirir les aptituds i destreses necessàries per al correcte lideratge en la gestió dels serveis de dietètica i nutrició.
 • Usar eficienment les tècniques i metodologies més comunes en la gestió de serveis de dietètica i nutrició.
 • Ser capaç d'implantar el procés de canvi, treballant en equip i en situacions d'incertesa.
 • Tenir coneixements, habilitats i aptituds per a prendre decisions informades en l'àmbit de l'organització.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Formar al estudiantado en conocimientos que le permitan estar en condiciones de llevar a cabo con éxito la planificación, organización, gestión y evaluación de los servicios de Dietética.
Analizar la función estratégica de los Recursos Humanos en Centros y Servicios de Dietética.
Conocer todos aquellos aspectos políticos, sociales, legales y económicos implicados en el Sistema Sanitario.
Adquirir los conocimientos esenciales para saber gestionar dentro de los principios de la Administración y Dirección Empresarial.
Adquirir las aptitudes y destrezas necesarias para un correcto liderazgo en la gestión de los servicios de Dietética y Nutrición.
Implicar al estudiantado en el manejo efiiciente de las técnicas y metodologías más comunes en la gestión de servicios de Dietética y Nutrición.
Adquirir conocimientos para ser capaz de implantar el Proceso de Cambio, trabajando en equipo y en situaciones de incertidumbre.
Dotar al estudiantado de conocimientos y habilidades, así como de las aptitudes necesarias para tomar decisiones informadas dentro del ámbito de su organización.

 

 

;

Dades generals

Codi: 27517
Professor/a responsable:
ESCANDELL RICO, FRANCISCO MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix