Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Bromatología Descriptiva és una assignatura que ha de contribuir a adquirir competències conceptuals i metodològiques relacionades amb les fonts, la recopilació, l'anàlisi i la interpretació de la informació existent i actualitzada sobre composició química d'aliments.

Aquesta assignatura s'imparteix en el segon curs del Grau en Nutrició Humana i Dietètica i forma part, juntament amb altres dues assignatures ( Ciència i Tecnologia Culinària i Tecnologia dels Aliments ) de la Matèria Ciències dels Aliments, que aborden les propietats dels aliments i la seva conservació o modificació . És una assignatura bàsica per a la comprensió d'aquestes i d'altres assignatures que s'imparteixen en 3r i 4t curs del grau, com són les del mòdul de Ciències de la Nutrició, la Dietètica i la Salut o l'Educació Nutricional .

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E33 : Reconèixer els objectius i particularitats de la producció industrial d'aliments.
 • E34 : Conèixer els principals efectes que l'aplicació de la calor i la humitat causa sobre les propietats nutritives i organolèptiques dels aliments, assessorar científicament i tècnicament sobre els productes alimentaris i el seu desenvolupament. Avaluar el compliment d'aquest assessorament.
 • E35 : Utilitzar la ciència per a explicar alguns dels fenòmens que ocorren en cuina.
 • E36 : Conèixer les diferents fonts (bibliogràfiques, Internet, etc.) de coneixement relacionades amb la ciència i tecnologia d'aliments.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de ciències dels aliments

 • 11 : Identificar i classificar els aliments, productes alimentaris i ingredients alimentaris.
 • 12 : Conèixer la seua composició química, les seues propietats fisicoquímiques, el seu valor nutritiu, la seua biodisponibilitat, les seues característiques organolèptiques i les modificacions que pateixen com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
 • 13 : Conèixer els sistemes de producció i els processos bàsics en l'elaboració, transformació i conservació dels principals aliments.
 • 14 : Conèixer i aplicar els fonaments de l'anàlisi bromatològica i sensorial de productes alimentaris.
 • 15 : Interpretar i utilitzar les bases de dades i taules de composició d'aliments.
 • 17 : Conèixer les tècniques culinàries per a optimitzar les característiques organolèptiques i nutricionals dels aliments, amb respecte a la gastronomia tradicional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i classificar els aliments, productes alimentosos i ingredients alimentaris.
 • Conèixer la composició química i les propietats dels grups d'aliments i dels productes derivats.
 • Identificar i saber possibles antinutrients que contenen els aliments.
 • Estar familiaritzat amb els components més importants, des del punt de vista nutricional, de cada grup d'aliments.
 • Saber quines substàncies poden ser les responsables d'intoleràncies i al·lèrgies i en quins aliments poden trobar-se.
 • Interpretar i utilitzar taules de composició d'aliments de diverses fonts. Avantatges i inconvenients.
 • Estar familiaritzat amb les definicions d'aliments del Codi Alimentari Espanyol.
 • Saber quins són els additius alimentaris permesos a Espanya.
 • Utilitzar les tècniques bàsiques d'anàlisi d'aliments.
 • Saber buscar articles de recerca en les bases de dades disponibles en Campus Virtual.
 • Desenvolupar habilitats de treball en grup.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conèixer les bases de la Química dels Aliments.

Ser crítics amb les dades de composició química dels aliments que s'obtenen en les fonts bibliogràfiques consultades.

Tindre cura en el treball al laboratori.

 

 

;

Dades generals

Codi: 27513
Professor/a responsable:
MAESTRE PEREZ, SALVADOR ENRIQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix