Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'objectiu d'aquesta assignatura és l'adquisició dels coneixements i habilitats necessàries per a la quantificació, anàlisi i avaluació de l'estat nutricional d'un individu o d'una comunitat mitjançant instruments com diagnòstics, enquestes alimentàries i nutricionals, etc. Tmabé s’ensenyarà el càlcul i l'anàlisi d'indicadors com l'Índex de Massa Corporal (IMC) o Índex de Quetelet i d'altres que permeten avaluar les característiques alimentàries i nutricionals de la població.

L'assignatura se centra en l'aprenentatge dels fonaments teòrics de l'anàlisi quantitativa aplicada en nutrició dins de l'àmbit clínic, de diagnòstic o d'investigació. L’alumne o l’alumna adquirirà la capacitat d'utilitzar les tècniques estadístiques i interpretar resultats en un entorn professional. A més, la formació adquirida permetrà a l'alumne/a disposar d'eines transversals a altres assignatures del pla d’estudis com la Nutrició Comunitària, la Salut Publica i l’Epidemiologia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E20 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E21 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E22 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E23 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.
 • E24 : Plantejar la seqüència global per a l'estudi quantitatiu i estadístic de l'estat nutricional i de salut d'una població.
 • E25 : Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals.
 • E26 : Utilitzar els recursos informàtics per a l'anàlisi de qüestionaris i altres eines d'avaluació de l'estat nutricional i de salut d'una població.
 • E27 : Interpretar i comunicar els resultats dels estudis nutricionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de formació bàsica

 • 3 : Conèixer l'estadística aplicada a ciències de la salut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi estadística bàsica de dades.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi de dades a través d'ordinador personal.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a interpretar i comunicar resultats estadístics del seu àmbit.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius formatius:

- Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi estadística bàsica de dades.
- Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi de dades a través d'ordinador personal.
- Desenvolupar coneixements i habilitats per a la interpretació i comunicació de resultats estadístics.

 

 

;

Dades generals

Codi: 27509
Professor/a responsable:
CABALLERO PEREZ, PABLO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix