Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura forma parte de la formación básica que permitirá al estudiante de Nutrición Humana y Dietética un acercamiento a los procesos psicológicos básicos relacionados con el comportamiento alimentario. El conocimiento y comprensión de estos procesos servirán de base para el desarrollo de competencias que se trabajarán en otras asignaturas, como técnicas de consejo nutricional, educación nutricional, trastornos del comportamiento alimentario o control de peso, imagen corporal y calidad de vida.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E17 : Identificar els processos psicològics bàsics relacionats amb el comportament alimentari.
 • E18 : Integrar els coneixements psicològics apresos en el context alimentari nutricional per a utilitzar-los en la pràctica professional optimitzant la gestió de recursos en l'atenció de pacients, famílies o grups humans.
 • E19 : Disposar d'estratègies i habilitats psicosocials que permeten la promoció d'un major benestar i qualitat vida en el context nutricional.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de formació bàsica

 • 4 : Conèixer les bases psicològiques i els factors biopsicosocials que incideixen en el comportament humà.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les bases psicofisiològiques del comportament humà en general, especialment la conducta de la fam, la sacietat i la selecció d'aliments.
 • Comprendre la relació entre els processos sensoperceptius, cognitius, emocionals i motivacionals en el desenvolupament del comportament humà.
 • Estudiar l'aprenentatge com a factor modulador dels patrons de conducta humans.
 • Conocer las bases de la personalidad y su incidencia en los diferentes patrones comportamentales.
 • Conèixer els conceptes d'ansietat i estrés i la relació que tenen amb la patologia del comportament humà.
 • Conèixer els factors que influeixen en la formació de creences i actituds sobre temes relacionats amb la salut.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Concienciar a los estudiantes de la importancia de la aplicación de los procesos psicológicos básicos en la práctica profesional en Nutrición Humana y Dietética.
 • Desarrollar una disposición favorable al abordaje multidisciplinar de las alteraciones del comportamiento alimentario.
 • Promover actitudes positivas hacia la investigación de los aspectos psicológicos implicados en el desarrollo y mantenimiento de los hábitos alimentarios.
 • Analizar el papel del género como factor de riesgo y/o protección para la adquisición de comportamientos alimentarios inadecuados a lo largo del ciclo vital.

 • Examinar desde la perspectiva de género la experiencia emocional vinculada a la conducta alimentaria.

 

 

;

Dades generals

Codi: 27508
Professor/a responsable:
SANTOS RUIZ, ANA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PSICOLOGIA BÀSICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix