Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura "Fisiología I" forma parte del bloque de conocimiento de las "Ciencias Básicas", que conforma los fundamentos para la mejor comprensión del resto de materias, específicas del campo alimentario. Si bien esta asignatura aporta destrezas y habilidades relacionadas con buena parte de las asignaturas específicas, tiene mayor relación con Fisiología II.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de formació bàsica

 • 2 : Conèixer l'estructura i funció del cos humà des del nivell molecular a l'organisme complet en les diferents etapes de la vida.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer i comprendre els mecanismes fisiològics fonamentals en humans, en els diferents nivells, des del cel·lular fins al de l'organisme (teixits, òrgans i sistemes que l'integren), principalment els de regulació i integració que en permeten l'homeòstasi.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Proporcionar los conocimientos necesarios para comprender y describir los métodos básicos de la exploración funcional de diferentes sistemas y aparatos y para utilizar los resultados normales de estos.

Facilitar la adquisición de las habilidades necesarias para la realización de determinadas exploraciones funcionales y técnicas de laboratorio.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 27506
Professor/a responsable:
LAX ZAPATA, PEDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,76
  Crèdits pràctics: 0,64
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix