Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La Biología del Desarrollo, es una materia esencial para adentrarse en el conocimiento de la ontogenia y de los ciclos vitales de los organismos, especialmente de los metazoos. Es una disciplina imprescindible para la formación y proyección profesional de los biólogos, especialmente en el ámbito sanitario (medicina y biología reproductiva, fertilización “in vitro”, etc.) y biotecnológico (medicina reparativa y regenerativa, ingeniería tisular, etc.)

Adecuación al perfil profesional: el estudio de la Biología del Desarrollo proporcionará al alumno la formación que para alcanzar las competencias recogidas tanto en el Libro Blanco de los estudios de Biología (http://www.aneca.es/media/150328/libroblanco_biologia_def.pdf) como en la Ficha Técnica de Propuesta de grado del RD 55/2005, de 21 de enero (http://www.unizar.es/eees/doc/Ficha%20grado%20BIOLOGIA.pdf) y son las que puede desempeñar el Biólogo en su actividad profesional:

(1) Realizar estudios sobre la organización, clasificación, identificación e investigación de los seres vivos, así como sus restos y señales de su actividad

(2) Capacita para acceder a la formación de determinadas especialidades de Ciencias de la Salud que le permitan realizar actividades de: consejo genético y planificación familiar, embriología humana, educación sanitaria y medioambiental, análisis clínicos, bioquímica clínica, inmunología, microbiología y parasitología, etc.

(3) Enseñanza de la Biología en los términos establecidos por la legislación educativa.

(4) Asesoramiento científico y técnico sobre temas biológicos.

Adecuación al perfil académico: La Biología del Desarrollo es fundamental en los estudios de Biología, por ser una disciplina fundamental de la Biología moderna, debido al alto impacto que el estudio del desarrollo de los organismos animales, incluido el hombre, posee tanto social como económicamente, en el mundo actúal, a saber: Medicina y Biología Reproductiva (Reproducción asistida, uso médico de “Stem cells”, etc.), Medicina Veterinaria y Agropecuaria, Medicina Regenerativa y Reparativa, Ingeniería tisular, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE13 : Estudiar l'estructura i la funció de les biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • CE14 : Conèixer els fonaments de la replicació, transcripció, traducció i modificació del material genètic.
 • CE15 : Identificar les principals vies metabòliques.
 • CE16 : Comprendre els mecanismes de la senyalització cel·lular.
 • CE18 : Analitzar l'estructura i funció dels virus, cèl·lules, teixits, òrgans i sistemes animals i vegetals.
 • CE19 : Estudiar l'anatomia i morfologia animal i vegetal.
 • CE20 : Comprendre les bases de la immunitat en els éssers vius.
 • CE21 : Aïllar, cultivar i modificar microorganismes, cèl·lules i teixits d'organismes pluricel·lulars.
 • CE22 : Analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels éssers vius.
 • CE4 : Reconèixer diferents nivells d'organització en el sistema viu.
 • CE5 : Comprendre el concepte de vida i conèixer el seu origen i història, juntament amb la de la Terra.
 • CE6 : Entendre els mecanismes de l'herència i els fonaments de la millora genètica.
 • CE7 : Comprendre els mecanismes i models evolutius.
 • CE8 : Comprendre i conèixer les bases genètiques de la biodiversitat.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE45 : Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.
 • CE46 : Dissenyar models biològics.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els conceptes fonamentals de la biologia del desenvolupament: desenvolupament, evolució, reproducció, sexualitat, creixement, diferenciació, morfogènesi, maduració, neotènia, epigènesi i cicles vitals.
 • Conèixer les principals característiques de les etapes del desenvolupament embrionari molecular, cel·lular, tissular i d'òrgans, a més dels fonaments genètics.
 • Conèixer els principals mecanismes del desenvolupament embrionari i de la diferenciació cel·lular, especialment el metabolisme i els mecanismes de senyalització.
 • Conèixer les principals característiques anatomicofuncionals dels sistemes reproductors.
 • Manipular amb seguretat i destresa material biològic, organismes, reactius, instruments i dispositius per a estudiar el desenvolupament biològic dels animals.
 • Identificar a través del microscopi òptic i electrònic, i en imatges obtingudes amb aquests instruments, els diversos estadis del desenvolupament embrionari d'animals i interpretar, avaluar, processar i sintetitzar-ne les dades obtingudes.
 • Saber cercar, analitzar i comprendre informació científica per a realitzar i redactar textos i informes científics i tècnics relacionats amb les competències adquirides quant a biologia del fesenvolupament, a més de presentar-los i defensar-los en públic verbalment o per escrit.
 • Ser capaç de reconèixer i valorar els processos biològics de la vida quotidiana, amb la finalitat de prestar serveis biològics relacionats amb les competències adquirides quant a biologia del desenvolupament.
 • Ser capaç de dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes, estudis i models de la biologia del desenvolupament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

OBJETIVOS ESPECÍFICOS*

OE1 Adquirir los conceptos de desarrollo, reproducción y sexualidad, aí como de otros conceptos relacionados (evolución, maduración, diferenciación, morfogénesis, epigénesis, crecimiento, neotenia, etc.).

OE2 Definir el concepto y describir los diferentes modelos de Ciclos Vitales, con especial mención de los ciclos de procariotas (bacillus subtilis) y eucariotas (de protistas, hongos, metafitas y matazoos).

OE3 Conocer las diferentes variedades de reproducción y sus mecanismos de producción así como los mecanismos biológicos de la respuesta sexual de los animales y del hombre.

OE4 Aprender los métodos de estudio específicos de la Biología del Desarrollo y de la Reproducción.

OE5 Conocer la embriología, anatomía, histofisiología y biología celular y molecular del aparato reproductor masculino de los vertebrados y especialmente del humano. 

OE6 Conocer la embriología, anatomía, histofisiología y biología celular y molecular del aparato reproductor femenino de los vertebrados y especialmente del humano. 

OE7 Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento de las bases celulares y moleculares de la fecundación que dan lugar a la formación del zigoto. 

OE8 Comprender las bases celulares y moleculares de la fase de segmentación embrionaria que da lugar a la formación de la morula. 

OE9 Conocer las bases celulares y moleculares de la fase de segregación embrionaria que dan lugar a la formación del blastocisto. 

OE10 Entender  bases celulares, moleculares e inmunológicas de la fase de implantación. 

OE11 Conocer las bases celulares y moleculares de la fase de gastrulación y dermogénsis que dan lugar a la formación del embrión trilaminar.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 26541
Professor/a responsable:
GOMEZ TORRES, JOSEFA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix