Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El objetivo de esta asignatura es presentar aspectos relevantes de la Fisiología Humana partiendo de los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Fisiología Animal 1 y 2 y Técnicas Estructurales y Funcionales. A lo largo del curso se presentarán los procesos fisiológicos implicados en las adaptaciones del ser humano a diversas situaciones ambientales o de actividad en distintas etapas de la vida y se estudiarán las "funciones superiores" del sistema nervioso, que constituyen el máximo exponente de especialización del hombre como especie.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE13 : Estudiar l'estructura i la funció de les biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • CE16 : Comprendre els mecanismes de la senyalització cel·lular.
 • CE18 : Analitzar l'estructura i funció dels virus, cèl·lules, teixits, òrgans i sistemes animals i vegetals.
 • CE2 : Relacionar els principis físics i químics de la biologia.
 • CE22 : Analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels éssers vius.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE42 : Saber identificar, analitzar, catalogar organismes biològics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir terminologia biològica específica.
 • Relacionar principis físics i químics amb la fisiologia humana.
 • Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals en humans a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • Estudiar la funció de les biomolècules i comprendre'n el paper en la biologia humana.
 • Comprendre els mecanismes de la senyalització cel·lular.
 • Analitzar la funció de cèl·lules, teixits, òrgans i sistemes humans.
 • Analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics de l'ésser humà.
 • Demostrar coneixement i comprensió de les teories, els conceptes i els principis relacionats amb la fisiologia humana, a més d'interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació fisiològica.
 • Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació i manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en fisiologia humana.
 • Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures al laboratori en humans.
 • Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics i realitzar, presentar i defensar informes científics i tècnics, tant per escrit com verbalment davant una audiència.
 • Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la fisiologia.
 • Relacionar la fisiologia humana amb altres disciplines de la biologia.
 • Saber identificar i analitzar la funció de cèl·lules i sistemes en l'ésser humà.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

 

Dades generals

Codi: 26540
Professor/a responsable:
MARTINEZ-PINNA LOPEZ, JUAN ENRIQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix