Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Las matemáticas son una herramienta básica para el estudio de las ciencias experimentales. Su ubicación en el primer curso dentro de las enseñanzas comunes de formación básica del grado de Biología permite consolidar el conocimiento que deberían haber adquirido los alumnos durante el Bachillerato y además aportar las herramientas básicas para la elaboración, estudio y simulación de diferentes modelos dinámicos biológicos.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Comprender las operaciones básicas de matrices y determinantes.

Resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Saber cuándo una matriz es diagonalizable. 

Conocer las reglas básicas de los límites y derivadas.

Saber calcular la integrar y sus aplicaciones.

Resolver Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

 

 

;

Dades generals

Codi: 26511
Professor/a responsable:
BOTELLA PRIETO, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,47
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix