Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura de Técnicas Experimentales II se imparte en el segundo semestre del tercer curso. Hasta ese momento los alumnos han realizado un primer laboratorio en el primer semestre del primer curso, dentro de la asignatura de Introducción al Lenguaje Matemático y a la Experimentación en Física, y un segundo laboratorio en el segundo semestre del segundo curso, dentro de la asignatura de Técnicas Experimentales I. En esta última asignatura los alumnos realizaron prácticas relacionadas con Termodinámica, Mecánica y Electromagnetismo, en relación con contenidos de las asignaturas del mismo nombre, impartidos en el segundo curso.
Así, los alumnos tienen ya hábito en la realización de prácticas, elaboración de informes y presentaciones y deben tener bien asimilados todos los conceptos y procedimientos para el procesado de datos, realización de representaciones gráficas y cálculo de errores.

La asignatura Técnicas Experimentales II tiene por objeto realizar prácticas relacionadas con contenidos de las asignaturas de Óptica I, Mecánica Estadística I y Mecánica Cuántica I, que se imparten en el primer semestre del tercer curso. En cursos anteriores existían algunas dificultades debidas a que técnicas experimentales II se impartía en el primer semestre del tercer curso, a la vez que éstas. Desde el curso 2022-2023 se imparte en el segundo semestre, que es muy conveniente para un mayor aprovechamiento, puesto que los alumnos ya han adquirido los fundamentos teóricos necesarios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE15 : Ser capaç de buscar i utilitzar bibliografia rellevant.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE5 : Ser capaç de dissenyar experiments al laboratori, mesurar i analitzar críticament els resultats experimentals, extraure'n conclusions i avaluar el nivell d'incertesa.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1 : Dominar l'expressió i la comprensió d'una llengua estrangera.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o tenir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Estudiar la manifestación experimental de los conceptos Ópticos.
Estudiar la manifestación experimental de conceptos de Física Cuántica.
Estudiar la manifestación experimental de los conceptos de Física Estadística.

 

 

;

Dades generals

Codi: 26241
Professor/a responsable:
DIAZ GARCIA, MARIA ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,36
Crèdits pràctics: 2,04
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,27
  Crèdits pràctics: 1,53
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,09
  Crèdits pràctics: 0,51

Estudis en què s'imparteix