Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura de Buceo Científico es una de las Optativas del octavo semestre (4º curso) del Grado de Ciencias del Mar. El objetivo principal es la introducción del alumnado en las técnicas de inmersión, principalmente dirigidas al buceo científico.
El trabajo en inmersión es una de las principales metodologías de muestreo en ambientes marinos. Para determinadas especies, hábitats y/o condiciones, el buceo se convierte en la herramienta más útil e incluso, en algunas ocasiones, la única. Debido a que esta asignatura está orientada al muestreo, en ciertos aspectos puede estar relacionada con conocimientos adquiridos con otras asignaturas del Grado como el reconocimiento de especies (Biología Marina, Fundamentos de Zoología, Zoología Marina y Botánica Marina) o el tratamiento de datos (Estadística, Estadística Aplicada a los Recursos Marinos, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección).
En el contexto profesional, los contenidos de la asignatura están claramente orientados hacia la investigación en el medio marino.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
 • CE10 : Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
 • CE13 : Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, llit marí i organismes associats, així com de mesura de variables estructurals i dinàmiques.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE25 : Interpretar, caracteritzar i cartografiar els fons marins i les comunitats marines i litorals.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE34 : Aplicar les tècniques i els coneixements per a la caracterització d'ecosistemes i proposar mesures de conservació, gestió i restauració.
 • CE35 : Conèixer i comprendre la importància dels bioindicadors en el medi marí, així com la seua avaluació i seguiment.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els aspectes fonamentals de la biodiversitat marina (en els diversos nivells) i les adaptacions a l'ambient marí i litoral.
 • Adquirir coneixements dels diversos sistemes de busseig i dels àmbits d'aplicació (recursos, ordenació del litoral, conservació i protecció) del busseig científic.
 • Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques de mostreig directe en els fons marins i organismes, a més d'interpretar, caracteritzar i cartografiar comunitats bentòniques.
 • Prendre de dades en immersió, processar-les, avaluar-les, interpretar-les i fer i presentar informes científics.
 • Capacitació bàsica per a desenvolupar un projecte o estudi relacionat amb la conservació de la biodiversitat marina (espècies, hàbitats), l'ordenació del litoral, les unitats ambientals marines, etc.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 

Dades generals

Codi: 24549
Professor/a responsable:
VALLE PEREZ, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 2,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix