Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Asignatura optativa, dentro del itinerario "medio Ambiente marino y litoral" que se orienta al estudio de los procesos, métodos y técnicas de planificación litoral, especialmente de aquellos relacionados con los usos y actividades turísticas en el litoral. Se analizan en ella los procesos territoriales que se dan cita en el espacio litoral, desde una perspectiva geográfica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE16 : Conèixer i interpretar els factors que influeixen en el clima i en l'hidrodinamisme marí.
 • CE17 : Conèixer i comprendre els principis de les lleis que regulen l'ús dels recursos de l'ambient marí i litoral.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE25 : Interpretar, caracteritzar i cartografiar els fons marins i les comunitats marines i litorals.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE35 : Conèixer i comprendre la importància dels bioindicadors en el medi marí, així com la seua avaluació i seguiment.
 • CE36 : Habilitat per a la interacció professional amb sectors socials, les percepcions dels quals es puguen incorporar a la millora dels estudis o activitats que es volen dur a terme.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre fets essencials, conceptes i principis relacionats amb les ciències del mar, particularment els vinculats a usos humans del litoral.
 • Adquirir coneixements sobre els mètodes, els instruments i les tècniques de planificació, ordenació i gestió del territori litoral.
 • Conèixer els impactes de l'activitat turística en les zones litorals i saber conciliar el desenvolupament turístic amb la conservació i potenciació dels valors ambientals, ecològics i paisatgístics del medi litoral.
 • Conèixer i diferenciar les competències administratives, a més de les polítiques públiques d'intervenció en la gestió de l'espai turístic litoral.
 • Capacitat d'interpretar, caracteritzar i cartografiar les àrees litorals, com a eina bàsica de planificació territorial.
 • Capacitat de participació eficaç en l'elaboració de plans d'ordenació i gestió litoral. Saber fer propostes atenent als principis de requalificació, diferenciació i diversificació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

1- Que el alumnado conozca los principios básicos de la planificación del territorio, y especialmente la del litoral

2- Que el alumnado conozca y sepa emplear los diferentes instrumentos y herramientas empleados en la gestión del litoral

3- Que el alumnado conozca los criterios de planificación y ordenación de fachadas marítimas (paseos marítimos, playas, acantilados, instalaciones portuarias...)

4- Que el alumnado conozca los diferentes instrumentos y técnicas que pueden contribuir a una adecuada planificación, ordenación y gestión de los espacios turísticos litorales.

5- Que el alumnado comprenda la evolución de la actividad turística y su implantación en el espacio litoral.

6- Que el alumnado distinga las tipologías turísticas existentes en el litoral.

7- Que el alumnado conozca y sepa analizar los principales impactos generados por el turismo litoral.

8- Que el alumnado comprenda los principios básicos de planificación y gestión de destinos e instalaciones turísticas atendiendo a criterios territoriales y ambientales.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 24546
Professor/a responsable:
CERCHIELLO PALUMBO, GAETANO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix