Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura de Ingeniería Costera y Oceánica se encuadra en el 1º semestre del cuarto curso de la carrera de Grado en Ciencias del Mar

Tiene por finalidad facilitar a los estudiantes la adquisición y aplicación de los conocimientos necesarios intervinientes en los fenómenos costeros y en el diseño y construcción de instalaciones y obras de ingeniería en el medio marítimo y costero.

El desarrollo de la asignatura se lleva a cabo mediante clases teóricas, prácticas de problemas, prácticas de ordenador y visitas de campo.

El adecuado proceso de aprendizaje por parte del alumno requiere una sólida formación previa en, Mecánica de Fluidos y Ondas, y Sedimentología, etc., y en las ciencias y técnicas básicas, fundamentalmente Matemáticas, Química, Física e Informática.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE11 : Adquirir coneixements sobre la geologia interna i externa, i també sobre els materials i processos relacionats amb la geologia.
 • CE13 : Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, llit marí i organismes associats, així com de mesura de variables estructurals i dinàmiques.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE15 : Conèixer les tècniques bàsiques de l'economia de mercat aplicada als recursos marins
 • CE16 : Conèixer i interpretar els factors que influeixen en el clima i en l'hidrodinamisme marí.
 • CE17 : Conèixer i comprendre els principis de les lleis que regulen l'ús dels recursos de l'ambient marí i litoral.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els conceptes i lleis fonamentals de la física.
 • CE5 : Adquirir coneixements bàsics de matemàtiques (àlgebra i càlcul) i estadística.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.
 • CE9 : Adquirir coneixements sobre la física relacionada amb els fluids i les ones, principalment dirigits a l'atmosfera i l'oceà.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE20 : Demostrar el coneixement i la comprensió dels mètodes inductius i deductius, elaboració d'hipòtesis i disseny experimental.
 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE23 : Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar+B1358 les tasques en equip.
 • CE24 : Capacitació per a reconèixer, avaluar i gestionar recursos marins de naturalesa diversa.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE27 : Tenir destresa en l'ús pràctic de models, i incorporar-hi noves dades per a la seua validació, millora i evolució.
 • CE29 : Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a l'ambient marí, reconèixer problemes específics i proposar solucions.
 • CE34 : Aplicar les tècniques i els coneixements per a la caracterització d'ecosistemes i proposar mesures de conservació, gestió i restauració.
 • CE39 : Adquirir i aplicar coneixements bàsics sobre les àrees tècniques i pràctiques relatives a abordar el tractament i estudi d'estructures costaneres i marines.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i ser capaç d'utilitzar la terminologia bàsica de les disciplines de l'enginyeria costanera i oceànica.
 • Adquirir els coneixements bàsics sobre l'hidrodinamisme (particularment l'onatge), els processos de dinàmica litoral, les obres de defensa i regeneració de la costa, i la planificació i ordenació de la franja costanera.
 • Conèixer les àrees tècniques i pràctiques per a tractar i estudiar les matèries d'enginyeria (defensa costanera, dragatges, sondejos, replantejos, instal·lacions d'aqüicultura, esculls, etc.).
 • Aspectes relacionats amb projectes, seguretat en el treball i qüestions administratives relacionades amb la mar.
 • Aplicar el mètode científic d'aproximació al coneixement de la realitat material de l'entorn físic, els mètodes de càlcul i la normativa existent sobre l'enginyeria costanera i oceànica, a més d'adquirir informació sobre els fenòmens i utilitzar-la per a plantejar i resoldre problemes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Se pretende que el alumno se familiarice con el medio marítimo y su terminología así como la aproximación a las herramientas con las que poder entender y determinar los fenómenos naturales del medio marítimo.

 

 

Dades generals

Codi: 24544
Professor/a responsable:
PAGAN CONESA, JOSE IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix