Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Recursos Minerales Marinos correponde al itinerario de "Recursos Marino". En esta asignatura se introduce al alumno en el estudio de los recursos minerales marinos (descripción, génesis, métodos de estudio), en márgenes continentales y en cuencas oceánicas, con énfasis en los aspectos prospectivos y de explotación, así como en el impacto ambiental de las explotaciones. Recomendable haber superado las asignaturas de Sedimentología, Geología Marina y Oceanografía Física. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE11 : Adquirir coneixements sobre la geologia interna i externa, i també sobre els materials i processos relacionats amb la geologia.
 • CE12 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en la química a l'ambient marí i a la contaminació.
 • CE13 : Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, llit marí i organismes associats, així com de mesura de variables estructurals i dinàmiques.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE15 : Conèixer les tècniques bàsiques de l'economia de mercat aplicada als recursos marins
 • CE17 : Conèixer i comprendre els principis de les lleis que regulen l'ús dels recursos de l'ambient marí i litoral.
 • CE2 : Adquirir coneixements bàsics dels materials i dels processos geològics interns i externs.
 • CE4 : Adquirir els fonaments de la terminologia i processos químics.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE24 : Capacitació per a reconèixer, avaluar i gestionar recursos marins de naturalesa diversa.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE29 : Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a l'ambient marí, reconèixer problemes específics i proposar solucions.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.
 • CE32 : Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines, així com d'altres ciències, i planejar estratègies d'actuació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprenentatge de coneixements relatius a la matèria de recursos minerals marins (mineralogia, litologia, geoquímica) i els seus jaciments.
 • Situar, identificar i descriure recursos minerals marins en el context geològic i conèixer els factors tècnics i econòmics de l'aprofitament dels recursos minerals marins.
 • Comprendre la importància socioeconòmica de l'explotació de recursos minerals i els aspectes relacionats amb la legislació minera.
 • Comprendre els diversos camps d'aplicació i avaluació i la problemàtica mediambiental de l'explotació de recursos minerals marins.
 • Cerca i síntesi d'informació, elaboració, exposició i defensa d'informes relatius a l'exploració, recerca i explotació de recursos minerals i energètics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Aprendizaje de conocimientos relativos a la materia de recursos minerales marinos (mineralogía, litología, geoquímica) y sus yacimientos.
Situar, identificar y describir recursos minerales marinos en su contexto geológico; y conocer los factores técnicos y económicos del aprovechamiento de los recursos minerales marinos.
Comprender la importancia socioeconómica de la explotación de recursos minerales y aspectos relacionados con la legislación minera.
Comprender los diferentes campos de aplicación, evaluación y la problemática medio-ambiental de la explotación de recursos minerales marinos.
Búsqueda y síntesis de información, elaboración, exposición y defensa de informes relativos a la exploración, investigación y explotación de recursos minerales y energéticos.

 

 

;

Dades generals

Codi: 24543
Professor/a responsable:
BLANCO QUINTERO, IDAEL FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PETROLOGIA I GEOQUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix