Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'Ordenació i Conservació de Recursos Vius Marins és una assignatura obligatòria de quart curs de l'Grau de Ciències de la Mar, a la Universitat d'Alacant. El seu perfil està vinculat a les àrees de coneixement de Zoologia i Ecologia, i entre els seus descriptors es troben com ara biodiversitat marina, recursos demersals i pelàgics, mesures d'ordenació i conservació, àrees marines protegides i esculls artificials. Vistos aquests epígrafs, és òbvia la relació d'aquesta disciplina amb altres molt afins; tan òbvia, potser, que la primera pregunta que un s'hauria de fer seria: És una ciència a l'Ordenació i Conservació dels Recursos Vius Marins ?. Investigacions recents suggereixen que la diversitat dels mars ha estat repetidament subestimada, i que el nombre de formes noves per conèixer pot ser major en els mars que en els mitjans terrestres. Com a indicador, valgui el fet que el nombre de phyla presents en el medi marí és molt més gran que els ecosistemes, i que la meitat dels phyla animals apareix només al mar. Un altre aspecte a considerar de la mar és el seu caràcter com a rebost de la humanitat. L'ecosistema marí proporciona una gran part de la proteïna animal consumida per la humanitat, ia més a un preu molt assequible. El mar, a més, està resultant ser una font prometedora de productes farmacològics, amb propietats antivirals i antitumorals. D'altra banda, el mar és una de les destinacions turístiques per excel·lència de la humanitat, generant una activitat econòmica molt important i en contínua via d'expansió, que s'ofereix com a alternativa a algunes comunitats litorals com a alternativa a l'explotació directa de recursos vius. D'altra banda, algunes estructures marines com els esculls de coral, les praderies de fanerògames o els manglars actuen com a barreres defensives contra tempestes o la pròpia dinàmica costanera, ajudant a la protecció de la costa, de les infraestructures existents i de les poblacions humanes que la poblen. El medi marí ajuda també a l'alentiment de l'sobreescalfament de la Terra, que provoca lenta, però inexorablement, la pujada de l'nivell de la mar, amb totes les implicacions que això comporta pel que fa a modificació de la línia de costa i la desaparició d'equips i béns humans. El mar ha estat, a més, el bressol de diverses teories i conceptes fonamentals importants per al coneixement científic general, amb implicacions importants per a la conservació i la gestió. A això hem de sumar-li el fet que el medi marí suposa una mica més de l'70% de la superfície terrestre, i supera en més de 300 vegades el volum d'espai vital ofert pel medi terrestre.

Aquesta asignatura es desenvoluparà de manera eminentment pràctica i aplicada, per assegurar l'adquisició de coneixements i competències de nivell cognitiu elevat. Cursar aquesta assignatura prepararà a el futur egressat per afrontar amb èxit la vida professional.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
 • CE10 : Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE24 : Capacitació per a reconèixer, avaluar i gestionar recursos marins de naturalesa diversa.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE28 : Ser capaç d'elaborar programes de formació i divulgació en els diversos àmbits de les ciències marines.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.
 • CE32 : Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines, així com d'altres ciències, i planejar estratègies d'actuació.
 • CE33 : Dissenyar mesures per a la conservació i protecció d'espècies i hàbitats marins i litorals.
 • CE34 : Aplicar les tècniques i els coneixements per a la caracterització d'ecosistemes i proposar mesures de conservació, gestió i restauració.
 • CE35 : Conèixer i comprendre la importància dels bioindicadors en el medi marí, així com la seua avaluació i seguiment.
 • CE36 : Habilitat per a la interacció professional amb sectors socials, les percepcions dels quals es puguen incorporar a la millora dels estudis o activitats que es volen dur a terme.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conocer los aspectos fundamentales de la biodiversidad marina (en sus diferentes niveles) y sus adaptaciones al ambiente marino y litoral.
 • Conocer los efectos de la explotación sobre diferentes componentes del ecosistema marino.
 • Conocer y aplicar los elementos necesarios para diseñar y gestionar medidas de protección/conservación de las especies y hábitats marinos.
 • Capacitación básica para el desarrollo de un proyecto o estudio relacionado con la ordenación de recursos vivos marinos.
 • Desarrollar una actitud crítica sobre la ordenación de recursos vivos marinos desde diferentes puntos de vista.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Adquirir competències sobre els aspectes fonamentals de l'estructura i funció de la biodiversitat marina.
Analitzar els efectes dels principals factors (abióticos i biòtics) que influeixen en la distribució dels organismes marins.

Experimentar amb diferents factors abiòtics i biòtics i els seus efectes sobre la distribució d'organismes marins i la seva aplicació a la gestió de la biodiversitat marina.

Aplicar els coneixements i les competències adquirides a la resolució de problemes en la gestió de la biodiversitat marina.

Aplicar les tècniques de mostreig i disseny experimental, la classificació d'organismes en l'ambient marí i la mesura de les variables ambientals en la resolució de problemes científics-tècnics relacionats amb les àrees marines protegides i els arrecifes artificials.

Desarrollar materials, documentació i propostes científiques-tècniques sobre àrees marines protegides i arrels artificials a partir dels resultats experimentals obtinguts.

Avaluar críticament continguts, textos, propostes, etc. relacionats amb l'ordenació i conservació dels recursos vius marins

 

 

Dades generals

Codi: 24541
Professor/a responsable:
BAYLE SEMPERE, JUST TOMAS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 2,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix