Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Se trata de una asignatura de carácter optativo que se imparte en 4º curso del Grado en Ciencias del Mar, después de que los estudiantes hayan cursado ciertas materias en las que deben haber adquirido los conocimientos y habilidades previas que ayudar a la comprensión de esta asignatura como manejar con soltura herramientas de cálculo para la resolución de problemas, preparación de presentaciones orales, redacción de informes, técnicas de laboratorio, dominio de la lengua inglesa, en las que se seguir  trabajando y avanzando.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE12 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en la química a l'ambient marí i a la contaminació.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE24 : Capacitació per a reconèixer, avaluar i gestionar recursos marins de naturalesa diversa.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE29 : Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a l'ambient marí, reconèixer problemes específics i proposar solucions.
 • CE36 : Habilitat per a la interacció professional amb sectors socials, les percepcions dels quals es puguen incorporar a la millora dels estudis o activitats que es volen dur a terme.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les tècniques bàsiques per a aprofitar l'aigua de mar com a matèria primera (aigua dolça, sals i productes químics).
 • Coneixement i capacitació per a reconèixer i avaluar els recursos derivats de l'aigua de mar i de les sals marines.
 • Comprendre el funcionament de les empreses vinculades a la dessalació i obtenció de productes derivats de les sals marines.
 • Reconèixer i analitzar nous problemes de les ciències marines, relatius al millor aprofitament de l'aigua i les sals d'aquesta.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conocer los distintos procesos para aprovechamiento del agua de mar (obtención de agua potable y sales con aplicaciones industriales). Establecer los fundamentos f¡sico-qu¡micos de estos procesos y operaciones con el fin de conocer los aspectos ingenieriles de las instalaciones industriales, su relevancia económica e impacto ambiental.

Manejar parámetros químicos e ingenieriles relacionados con las tecnologías de aprovechamiento de agua de mar.

 

 

;

Dades generals

Codi: 24540
Professor/a responsable:
CARRATALA GIMENEZ, ADORACION ASUNCION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix