Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

Partiendo de los conocimientos estadísticos básicos adquiridos en la primera etapa del grado el objetivo de esta asignatura abordar técnicas estadísticas avanzadas y los principales métodos de análisis aplicables en las Ciencias del Mar. Así, se podrán aplicar estos conocimientos a casos reales, pensando en su formación para puestos de trabajo donde se tomen decisiones basadas en experimentos y en análisis de datos. Conocer las herramientas que permiten resolver problemas habituales en las Ciencias del Mar y desarrollar la capacidad de análisis de datos multivariantes. Además, podrán identificar de manera correcta las variables y factores bajo estudio, elaborar diseños experimentales adecuados para la hipótesis establecidas y optimizar el análisis. 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE13 : Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, llit marí i organismes associats, així com de mesura de variables estructurals i dinàmiques.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE5 : Adquirir coneixements bàsics de matemàtiques (àlgebra i càlcul) i estadística.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE27 : Tenir destresa en l'ús pràctic de models, i incorporar-hi noves dades per a la seua validació, millora i evolució.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.
 • CE32 : Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines, així com d'altres ciències, i planejar estratègies d'actuació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les tècniques bàsiques del disseny mostral i la planificació dels mostrejos en l'ambient marí.
 • Aplicar l'estadística als diversos àmbits de treball relacionats amb els recursos marins.
 • Saber utilitzar la informació estadística adequada en el tractament de les dades oceanogràfiques, avaluar-les, interpretar-les i exposar-les.
 • Saber utilitzar els diversos models emprats en les ciències marines bàsiques i aplicades i incorporar noves dades per a validar-los.
 • Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines i planificar estratègies d'actuació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

CIENCIAS DEL MAR

- Adquirir los conocimientos básicos de la Estadística aplicada a la Biología y Ciencias del Mar. (CE5)

- Introducir al alumno en el tratamiento estadístico de los datos, procedentes de diversas fuentes. (CE14)

- Conocer los aspectos básicos de la estrategia de muestreo y el tratamiento de los datos. (CE20, CE 30)

- Adquirir la capacidad de analizar y resolver problemas relativos a las Ciencias Marinas y Biología. (CE 31, CE32)

- Realizar, presentar y defender textos e informes científicos, tanto de forma escrita como oral ante una audiencia

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 24534
Professor/a responsable:
ZUBCOFF VALLEJO, JOSE JACOBO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix