Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Ecologia Marina és una assignatura de tipus Obligatòria que s'imparteix en el 3er curs (cinqué semestre) del Grau de Ciències de Mar. L'objectiu fonamental de l'assignatura és mostrar i discutir amb l'alumne els patrons i processos que ajuden a estructurar les poblacions i Les comunitats en funció del seu ambient.

Aquesta assignatura guarda relació amb altres matèries com l'evolució, sistemàtica, ecologia, biogeografia, ecologia del paisatge i biologia de la conservació. Aquesta assignatura resulta de gran interés en la formació dels futurs graduats en ciències de la mar perquè estableix les bases perquè en un futur l'alumne/a puga desenvolupar la seua activitat professional orientant-se en el món de la investigació i la gestió d'espècies i ecosistemes, la restauració i conservació del medi marí.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
 • CE10 : Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
 • CE13 : Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, llit marí i organismes associats, així com de mesura de variables estructurals i dinàmiques.
 • CE17 : Conèixer i comprendre els principis de les lleis que regulen l'ús dels recursos de l'ambient marí i litoral.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE25 : Interpretar, caracteritzar i cartografiar els fons marins i les comunitats marines i litorals.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar els conceptes adquirits per a explicar el procés evolutiu de l'adaptació dels organismes al medi.
 • Comprendre l'estructura, la funció, la dinàmica i les interaccions de poblacions i comunitats marines.
 • Descriure els processos que relacionen la diversitat biològica amb el funcionament dels ecosistemes.
 • Aplicar correctament les tècniques d'anàlisi i representació de dades als resultats obtinguts en les pràctiques de camp i laboratori.
 • Aplicar els coneixements i les tècniques per a caracteritzar, conservar i gestionar les poblacions i les comunitats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

OBJECTIUS
CE18:Conéixer els aspectes lligats al canvi climàtic global i els seus registres.
CE20:Demostrar el coneixement i comprensió dels mètodes inductius i deductius, elaboració d'hipòtesi i disseny experimental.
CE23:Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, fomentant les tasques en equip.
CE27:Tindre destresa en l'ús pràctic de models, incorporant noves dades per a la validació, millora i evolució d'aquests.
CE30:Ser capaç de dur a terme procediments estàndard de mostreig en la mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.
CE31:Realitzar, presentar i defensar textos i informes científics, tant de manera escrita com oral davant una audiència.
CE35:Conéixer i comprendre la importància dels bioindicadors en el medi marí; així com la seua avaluació i seguiment.

 

 

Dades generals

Codi: 24533
Professor/a responsable:
BORDEHORE FONTANET, CESAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,08
Crèdits pràctics: 1,32
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,08
  Crèdits pràctics: 1,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix