Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Una asignatura de Sedimentología está justificada plenamente dentro de la formación de un científico marino, ya que proporciona los conocimientos necesarios para comprender las características, origen y dinámica de los fondos sedimentarios marinos que, además de su interés intrínseco, constituyen el sustrato de las poblaciones biológicas bentónicas y de un gran número de obras humanas (plataformas petrolíferas offshore, ingeniería marina, etc.).

 

Esta disciplina resulta fundamental para poder comprender y aprovechar adecuadamente asignaturas de cursos posteriores como “Geología marina”, “Recursos marinos”, “Ingeniería costera y oceánica”, “Ordenación del litoral” y “Planctología y micropaleontología marina”.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE11 : Adquirir coneixements sobre la geologia interna i externa, i també sobre els materials i processos relacionats amb la geologia.
 • CE2 : Adquirir coneixements bàsics dels materials i dels processos geològics interns i externs.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE23 : Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar+B1358 les tasques en equip.
 • CE24 : Capacitació per a reconèixer, avaluar i gestionar recursos marins de naturalesa diversa.
 • CE25 : Interpretar, caracteritzar i cartografiar els fons marins i les comunitats marines i litorals.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements sobre els processos de la sedimentologia mecànica, química i orgànica.
 • Conèixer els models de fàcies corresponents als sistemes deposicionals marins i costaners.
 • Reconèixer i valorar les aplicacions de la sedimentologia en relació amb l'explotació dels recursos marins i la conservació del medi ambient.
 • Adquirir experiència en les tècniques de mostreig i els procediments analítics al laboratori.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

• Conocer el medio marino desde una perspectiva dinámica, centrada en los procesos geológicos y sedimentológicos .

• Conocer las aplicaciones de la sedimentología y la geología marina en el contexto de las Ciencias Marinas.

• Conocer los aspectos ligados a los registros de cambio global (paleoceanografía).

• Capacidad para trabajar en el muestreo del fondo marino, procedimientos analíticos en laboratorio, obtención de datos y su presentación.

• Interpretar cartas marinas, naturaleza del fondo y el relieve submarino; así¿ como, técnicas geofísicas del estudio del fondo marino.

• Ser capaz de elaborar programas de formación y divulgación en los diversos ámbitos de la Geología Marina.

• Conocer las aplicaciones de la sedimentología y la geología marina.

 

 

Dades generals

Codi: 24529
Professor/a responsable:
CORBI SEVILA, HUGO ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix