Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La Bioquímica es una asignatura de formación básica en el Grado de Ciencias del Mar, cuyo objetivo principal es el de proporcionar una visión general, de las principales biomoléculas presentes en la naturaleza, así como establecer las bases químicas, moleculares y genéticas de los procesos biológicos.  Por lo tanto, es útil para poder entender en que se basan dichos procesos, que en muchas ocasiones tienen una programación compleja, que gracias a la labor de los bioquímicos así como de otros investigadores de disciplinas relacionadas, se está actualizando de manera continua. Son conocimientos esenciales, para la preparación de alumnos universitarios, que deben estar al dia, para poder aplicar sus conocimientos en su labor profesional, en un mundo con una información cada vez mayor. Es muy importante también la relación con otras asignaturas del grado, que en muchas ocasiones han tenido históricamente, una fuerte conexión con la Bioquímica. Esto hace que tengamos una coordinación, que lleva una planificación adecuada, para beneficio del futuro graduado.
Esta asignatura proporciona las bases, para el desarrollo de la actividad profesional, del graduado en Ciencias del Mar.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
 • CE4 : Adquirir els fonaments de la terminologia i processos químics.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE20 : Demostrar el coneixement i la comprensió dels mètodes inductius i deductius, elaboració d'hipòtesis i disseny experimental.
 • CE23 : Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar+B1358 les tasques en equip.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE31 : Elaborar, presentar i defensar textos i informes científics, tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE32 : Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines, així com d'altres ciències, i planejar estratègies d'actuació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'estructura i funció de les biomolècules i el paper en els processos biològics, a més dels fonaments de la replicació, la transcripció i la traducció del material genètic.
 • Adquirir les habilitats necessàries per a utilitzar el mètode deductiu i inductiu i interpretar les dades observades i mesurades, manipulant amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació.
 • Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació en bioquímica i biologia molecular i adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes en bioquímica.
 • Saber cercar, analitzar i comprendre els textos científics de bioquímica i biologia molecular, a més de fer, presentar i defensar informes científics per escrit i verbalment davant una audiència.
 • Reconèixer i valorar els processos bioquímics en la vida diària i relacionar la bioquímica i la biologia molecular amb altres disciplines.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 1. Conocer la estructura de las biomoléculas y su función en los procesos biológicos.
 2. Estudiar la expresión génica mediante la replicación, transcripción y traducción.
 3. Adquirir las habilidades necesarias para interpretar los datos observados y medidos.
 4. Aprender a manipular con seguridad: material biológico, reactivos e instrumentos.
 5. Saber buscar, analizar y comprender los textos científicos de Bioquímica y Biología Molecular.
 6. Adquirir la habilidad de presentar y defender informes científicos ante una audiencia.
 7. Estar pendientes de los nuevos avances que se producen a nivel científico.
 8. Poder relacionar esta disciplina con otras del Grado.

 

 

;

Dades generals

Codi: 24514
Professor/a responsable:
MARTINEZ MARQUEZ, ASCENSION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR I EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix