Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Las matemáticas son una herramienta básica para el estudio de las ciencias experimentales. Su ubicación en el primer curso dentro de las enseñanzas comunes de formación básica del grado de Ciencias del Mar permite consolidar el conocimiento que deberían haber adquirido los alumnos durante el Bachillerato y además aportar las herramientas básicas para la elaboración, estudio y simulación de diferentes modelos dinámicos biológicos.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE5 : Adquirir coneixements bàsics de matemàtiques (àlgebra i càlcul) i estadística.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fonaments del llenguatge matemàtic, les propietats i aplicacions dels determinants, l'espai vectorial i el concepte i les propietats d'aplicació lineal. 
 • Ser capaç d'utilitzar les propietats de les matrius per a formular i resoldre sistemes d'equacions lineals.
 • Conèixer les propietats de les funcions més utilitzades en biologia i ciències del mar.
 • Ser capaç de derivar i integrar funcions reals d'una variable real.
 • Conèixer aplicacions de les equacions diferencials a la biologia i les ciències del mar i saber resoldre equacions diferencials senzilles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 

Dades generals

Codi: 24511
Professor/a responsable:
MULLOR IBAÑEZ, RUBEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,54
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,54

Estudis en què s'imparteix