Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

El Grado en Ciencias del Mar incluye dentro de su programación docente la realización de prácticas externas pre-profesionales curriculares y extracurriculares en entidades colaboradoras (instituciones y empresas públicas o privadas) que desarrollen su actividad en campos afines a la formación impartida en el Grado en Ciencias del Mar.

 

Estas prácticas tienen como objetivos principales: (i) que los alumnos puedan completar su formación a través de un contacto con el mundo laboral antes de terminar sus estudios y (ii) conocer las necesidades del mercado laboral y conectar dichas actividades con aquellas de carácter formativo de la Universidad.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE24 : Capacitació per a reconèixer, avaluar i gestionar recursos marins de naturalesa diversa.
 • CE25 : Interpretar, caracteritzar i cartografiar els fons marins i les comunitats marines i litorals.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE27 : Tenir destresa en l'ús pràctic de models, i incorporar-hi noves dades per a la seua validació, millora i evolució.
 • CE29 : Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a l'ambient marí, reconèixer problemes específics i proposar solucions.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.
 • CE32 : Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines, així com d'altres ciències, i planejar estratègies d'actuació.
 • CE33 : Dissenyar mesures per a la conservació i protecció d'espècies i hàbitats marins i litorals.
 • CE34 : Aplicar les tècniques i els coneixements per a la caracterització d'ecosistemes i proposar mesures de conservació, gestió i restauració.
 • CE35 : Conèixer i comprendre la importància dels bioindicadors en el medi marí, així com la seua avaluació i seguiment.
 • CE36 : Habilitat per a la interacció professional amb sectors socials, les percepcions dels quals es puguen incorporar a la millora dels estudis o activitats que es volen dur a terme.
 • CE38 : Conèixer i aplicar la metodologia bàsica de les tècniques de cultiu d'organismes marins, així com de les seues estructures.
 • CE39 : Adquirir i aplicar coneixements bàsics sobre les àrees tècniques i pràctiques relatives a abordar el tractament i estudi d'estructures costaneres i marines.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements bàsics en els diversos àmbits d'aplicació de les ciències del mar (recursos vius marins, ordenació i gestió, recerca, conservació, divulgació, etc.).
 • Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades. Fer, presentar i defensar textos i informes científics, tant per escrit com verbalemt a una audiència.
 • Capacitat per a dur a terme procediments estàndards de mostreig al mar i al laboratori i identificar, avaluar i gestionar recursos marins de diversa naturalesa, a més de redactar i dirigir plans d'ordenació i gestió del litoral.
 • Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a l'ambient marí, reconèixer-ne els problemes específics i proposar-hi solucions. 
 • Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí.
 • Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines aplicades a les empreses o institucions i en altres ciències relacionades, a més de planejar estratègies d'actuació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 • Saber planificar, diseñar y ejecutar proyectos y trabajos de investigación, redactar memorias científicas y técnicas, y saber defenderlas ante una audiencia.

 • Desarrollar la formación académica en situaciones prácticas reales y relacionar el mundo académico con el profesional.

 • Saber resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente establecidos, así como desarrollar estrategias para analizar y solucionar nuevos problemas.

 • Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos, monitorización, gestión de la información y gestión de residuos.

 • Demostrar habilidad inicial para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico.

 • Saber interpretar resultados procedentes de observaciones y medidas en base a su significación y a las teorías que los sustentan.

 

 

Dades generals

Codi: 24500
Professor/a responsable:
VALLE PEREZ, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA EXTERNA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PALEONTOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PETROLOGIA I GEOQUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,14
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: GENÈTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix