Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2017-18

El contexto socioeconómico actual ha dado lugar a un nuevo consumidor, más informado, más atento al retorno de la inversión en su ocio y tiempo libre. También se han producido cambios en la manera de comunicar adquieriendo la organización de eventos cada vez más importancia como estrategia informativo-comunicativa y relacional. 

Los nuevos yacimientos de empleo en el ámbito de la Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, se encuentran precisamente en la dimensión relacional, como vector generador de vínculos de confianza entre las organizaciones y sus públicos, y en la capacidad de organización excelente que implica resolver con acierto y diplomacia situaciones de protocolo y ceremonial así como de convertir en experiencia inolvidable la asistencia a un evento, aún cuando este sea de trabajo.

Cuanto antecede nos muestra que hoy día el protocolo y la organización de eventos en turismo es disciplina clave para el desarrollo sociecnómico de los territorios a través de propuestas de eventos sostenibles en el marco del turismo responsable.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE24 : Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
 • CE28 : Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE30 : Conèixer les principals iniciatives de revaloració del patrimoni cultural.
 • CE8 : Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Establir un programa sistemàtic per a gestionar esdeveniments públics destinats a la promoció de les destinacions i els territoris turístics.
 • Establir la jerarquia personal, temporal i espacial en l'estructura o seqüència definida.
 • Conèixer eines de gestió i planificació operativa (recursos, suport logístic).
 • Conèixer la legislació estatal i, si escau, l'autonòmica que regula les precedències de les autoritats públiques, l'ús de símbols, banderes oficials i no oficials.
 • Reconèixer els usos, els costums i les tradicions que cal que observar, juntament amb la normativa i la legislació vigent, en la gestió d'esdeveniments.
 • Definir i dissenyar escenografies per a dur a terme esdeveniments de caràcter turístic.
 • Aplicar processos de comunicació (publicitaris i de relacions públiques) i de gestió de marca en la gestió dels esdeveniments turístics.
 • Establir processos de producció informativa, a través dels mitjans de comunicació social, ajustats als objectius estratègics de les organitzacions públiques i privades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2017-18

El objetivo general de la asignatura vinculado a competencias es  dotar al alumno de un conjunto de conocimientos y destrezas que le hagan competente para la acción profesional en el ámbito de la gestión relacional, es decir que al finalizar el estudio de la asignatura deberá haber adquirido competencia técnica (Saber), competencia metodológica (saber hacer), competencia participativa (saber estar) y competencia personal (saber ser).

 

 

Dades generals

Codi: 23662
Professor/a responsable:
TORRES VALDES, ROSA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix