Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

 

Els recursos humans són un els elements claus per a l'èxit de l'empresa turística en l'entorn competitiu actual, per la qual cosa és imprescindible conèixer la problemàtica que tanca la direcció i gestió del personal i saber aplicar algunes de les principals eines que són emprades habitualment per les empreses del sector per a aconseguir els millors resultats possibles.
Per a aconseguir fer que les persones afegeixen valor a l'organització cal analitzar els principals objectius, tècniques i sistemes de direcció i gestió de personal. Per aquest motiu, en aquesta assignatura s'ofereix un tractament eminentment aplicable al món de l'empresa turística, atès que es centra en com dirigir i motivar a l'actiu principal de tota organització empresarial: les persones. Aquesta qüestió revesteix especial importància en un tipus d'organització com la turística, on un dels factors clau d'èxit és el servei personalitzat i el tracte amb el client.
No es tracta, per tant, de formar a directors de recursos humans, sinó que qualsevol persona que treballe en una empresa, ja siga gran o xicoteta, o ja siga com a empleat, comandament mitjà o directiu, sàpiga quin paper pot jugar en el desenvolupament d'una funció de personal que afegeixi valor a l'empresa.
Aquesta assignatura està relacionada amb:
- Fonaments d'Economia de l'empresa de 1º curs.
- Operacions i processos de producció en empreses turístiques de 2º curs.
- Dret del treball de 2º curs.
- Direcció estratègica d'empreses turístiques de 3º curs.
- Gestió de qualitat en turisme de 4º curs.
- Estratègies de creixement d'empreses turístiques de 4º curs
- Tendències i innovació en el sector hoteler de 4º curs.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita: ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE26 : Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Conèixer els principals aspectes relatius a l'organització dels recursos humans.
 • Conèixer les eines que ajuden a optimitzar la contribució del capital humà en les organitzacions.
 • Conèixer les influències de la cultura organitzativa i de l'entorn en l'evolució de les organitzacions.
 • Planificar els fluxos de treball d'acord amb els recursos humans disponibles.
 • Analitzar i valorar llocs de treball.
 • Gestionar el reclutament i la selecció.
 • Planificar i gestionar la formació i les carreres professionals.
 • Organitzar el sistema de retribució i compensació.
 • Orientar les relacions socials en l'organització.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Comprendre la naturalesa de la funció de recursos humans i saber diferenciar-la d'altres funcions empresarials.
2. Conèixer les funcions i activitats desenvolupades pels departaments de recursos humans, i com aquestes contribueixen a l'assoliment dels seus objectius bàsics.
3. Identificar quin rols pot jugar el director de recursos humans i quin és el perfil més idoni per a cadascun d'ells.
4. Saber contextualitzar la funció de recursos humans dins de l'empresa, de la seua estratègia, cultura, estructura, tecnologia, etc.
5. Aplicar tècniques quantitatives i qualitatives per a investigar sobre els llocs de treball, les competències, les necessitats de personal, etc.
6. Analitzar problemes relatius al personal, avaluar les seues implicacions i elaborar informes en els quals es proposen alternatives per a la resolució dels mateixos.
7. Dissenyar estratègies de recursos humans, aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (planificació, reclutament, selecció, inducció, formació, etc.).
8. Comprendre els fonaments de la motivació humana.
9. Conèixer els fonaments del lideratge.
10. Treballar en equip per a avaluar alternatives i elaborar informes de resolució de problemes.
11. Exposar davant la resta dels companys una determinada línia argumental i defensar-la.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 23527
Professor/a responsable:
VALDES CONCA, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix