Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Economía Española es una asignatura impartida por el Departamento de Análisis Económico Aplicado. Se trata de una asignatura que se imparte en el Grado de ADE, en el Grado de Marketing y en la doble titulación Turismo-ADE (TADE) en el segundo semestre de segundo curso. Igualmente, se imparte en la doble titulación Derecho-ADE (DADE) en el primer semestre del tercer curso, y en la doble titulación Ingeniería Informática-ADE (I2ADE) en el segundo semestre de tercer curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d'anàlisi econòmica per a l'estudi de l'empresa i el seu entorn.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'assignatura té l'objectiu de proporcionar a l'alumne el coneixement dels principals trets de l'economia espanyola i la seua evolució en les dècades recents.

Els objectius formatius específics són els següents:

 • Conèixer la relació de l'empresa amb l'entorn econòmic.
 • Entendre la ubicació competitiva i institucional de l'empresa.
 • Capacitat per a reunir i interpretar dades rellevants sobre la ubicació competitiva i institucional de l'empresa.
 • Conèixer l'entorn econòmic en el qual s'insereix l'empresa.
 • Conèixer l'entorn institucional en el qual s'insereix l'empresa.
 • Capacitat per a reunir i interpretar dades rellevants sobre el marc institucional i l'entorn econòmic de l'empresa.
 • Emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes d'índole social, científica o ètica.
 • Desenvolupament de la motivació, l'atenció i l'esforç per a l'aprenentatge.
 • L'alumne adquirirà estratègies de reflexió, síntesi i avaluació.
 • Aprendre a escoltar i discutir amb uns altres les idees plantejades.
 • Desenvolupar estratègies de planificació, organització i gestió del seu temps i recursos per a l'aprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos específicos aportados por el profesorado

 

 • Conocer el entorno económico en el que se inserta la empresa.
 • Conocer el entorno institucional en el que se inserta la empresa.
 • Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes sobre el marco institucional y el entorno económico de la empresa.
 • Emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o ética.
 • Desarrollo de la motivación, la atención y el esfuerzo para el aprendizaje. El alumno adquirirá estrategias de reflexión, síntesis y evaluación.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 22019
Professor/a responsable:
FUSTER GARCIA, BEGOÑA LUCIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix