Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Las técnicas estadísticas y econométricas constituyen una herramienta fundamental para el análisis de la información económica y empresarial; de ahí que su enseñanza se incluya en las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas de todo el mundo.

La asignatura Estadística e Introducción a la Econometría es la segunda asignatura de la materia denominada Métodos Cuantitativos: Estadística y Econometría, dentro del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante. El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos básicos de Inferencia Estadística que permiten extraer conclusiones sobre un fenómeno de interés económico o empresarial a partir de datos, y mostrar las técnicas econométricas básicas que permiten analizar las relaciones entre variables económicas y empresariales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : A partir de dades d'interès economicoempresarial, ser capaç d'aplicar les eines estadístiques i economètriques adequades per a l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE5 : Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Comprendre les característiques de les mostres de dades que s'utilitzen en l'anàlisi econòmica i empresarial, i entendre la relació entre mostra i població. Conèixer els principals estimadors puntuals de les característiques poblacionals d'interès, i les seues propietats. Saber estimar mitjançant intervals de confiança les característiques poblacionals d'interès, i ser capaç d'interpretar els resultats obtinguts. Comprendre els fonaments de la metodologia de contrastos d'hipòtesis estadístiques. Conèixer i saber aplicar els procediments de contrastos d'hipòtesis estadístiques per a l'estudi de les característiques poblacionals d'interès. Ser capaç de formular relacions entre variables econòmiques i empresarials, quantificar-les i valorar els resultats obtinguts. Avaluar a partir d'un model economètric les diferents respostes d'una variable econòmica o empresarial davant canvis d'una altra o unes altres variables. Ser capaç d'analitzar si el marc teòric utilitzat és l'apropiat per al problema econòmic o empresarial que es vol analitzar.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Ser capaz de usar el programa Excel para realizar inferencia estadística y análisis econométrico

 

 

;

Dades generals

Codi: 22010
Professor/a responsable:
MORA LOPEZ, JUAN
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix