Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L’Estadística és una eina fonamental per analitzar la informació econòmica i empresarial; per això el seu ensenyament s’inclou a les titulacions d’Administració i Direcció d’Empreses de tot el món. L’assignatura Introducció a l’Estadística és la primera assignatura de la matèria anomenada Mètodes Quantitatius: Estadística i Econometria, dins del Grau en Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat d’Alacant. L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar a l’estudiant els coneixements bàsics d’estadística descriptiva que permeten presentar i resumir de manera eficient la informació continguda en un conjunt de dades econòmiques i empresarials, així com descriure els models bàsics de probabilitat que es fan servir a l’anàlisi econòmica i empresarial, i mostrar-ne aplicacions.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : A partir de dades d'interès economicoempresarial, ser capaç d'aplicar les eines estadístiques i economètriques adequades per a l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE5 : Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer i comprendre com descriure i presentar (de forma tabular i gràfica) les dades econòmiques i empresarials. Saber resumir de manera eficient la informació continguda en un conjunt de dades econòmiques i empresarials. Conèixer i entendre els principis bàsics de l'anàlisi exploratòria de dades. Conèixer i saber aplicar els models de probabilitat que s'utilitzen en l'anàlisi econòmica i empresarial. Ser capaç de seleccionar el marc teòric adequat per a poder extraure conclusions a partir de dades econòmiques i empresarials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Ser capaç d'utilitzar el programa Excel per fer anàlisi descriptiva de dades i calcular probabilitats de distribucions binomials i normals.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22009
Professor/a responsable:
CARNERO FERNANDEZ, MARIA ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix