Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

En el itinerario de gestión de contenidos, el elemento aglutinador es la orientación hacia el mundo de la empresa. Las asignaturas comparten la necesidad de enseñar a solucionar problemas que éstas tienen cuando utilizan la tecnología para dirigirse a sus clientes o, simplemente, a organizarse para mejorar su eficacia y eficiencia.

El itinerario se construye, por tanto, a partir de las necesidades de gestión del conocimiento que tiene el ecosistema empresarial. El estudio de estas necesidades y de las tecnologías que las cubren sería el “leitmotiv” del itinerario.

La gestión del conocimiento comienza por la adecuada gestión de los contenidos y sigue con su proceso y difusión orientadas a crear valor para las empresas.

Esta asignatura pretende profundizar el la gestión y administración de servicios multimedia teniendo como escaparate internet.

Tiene relación con las asignaturas del resto del itinerario al que pertenece:

 • E-Learning
 • Sistemas de Difusión multimedia
 • Servicios multimedia avanzados
 • negocio y multimedia

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>optatives

 • CO6 : Conèixer i implantar diferents tipus de sistemes de radiodifusió d'àudio i vídeo, i de desenvolupar serveis interactius sobre aquests sistemes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions multimèdia, a més de la informació que gestionen.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari, per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts integrant maquinari, programari i xarxes.
 • Capacitat per a conèixer la legislació específica, nacional i internacional, quant a publicació de continguts multimèdia (drets d'autor, propietat intel·lectual i distribució de material audiovisual, especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment).
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

En cuanto al Aprendizaje Basado en Proyectos:

 • Desarrollar un proyecto que integre los contenidos de la asignatura
 • Fomentar el trabajo en equipo
 • Favorecer el aprendizaje autónomo
 • Reforzar las habilidades de comunicación
 • Mejorar la capacidad de planificación temporal
 • Desarrollar las capacidades críticas y de autogestión
 • Desenvolverse en situaciones reales
 • Reforzar la interdisciplinariedad de las asignaturas

En cuanto a la propia asignatura:

 • Conocer los principales servicios multimedia que están siendo desplegados en la actualidad
 • Que el alumno sea capaz de describir, utilizar y poner en funcionamiento los servicios básicos que incorporan la mayoría de los Sistemas Multimedia.
 • Aprender a diseñar, implantar y configurar servicios de red utilizados en sistemas multimedia: correo, web, sistemas de archivo remoto, servidores de aplicaciones,..
 • Aprender principios y prácticas de las tecnologías y arquitecturas de red, y protocolos y servicios de nivel de aplicación.
 • Identificar las necesidades de servicios multimedia en los distintos entornos online/movil bajo el paradigma de servicios
 • Conocer las problemáticas, técnicas y tendencias en servicios multimedia.
 • Adquirir las aptitudes necesarias para el diseño y desarrollo de un proyecto de implantación de servicios multimedia.

 

 

 

Dades generals

Codi: 21032
Professor/a responsable:
GIL MARTINEZ-ABARCA, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix