Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Dissenye de Sistemes Multimèdia s'imparteix en el primer quadrimestre del tercer curs i és de caràcter obligatori.

En aquesta assignatura s'aborda el pas des de l'ánalisis realitzat prèviament (en l'assignatura AESS) al disseny i a la implementació dels sistemes multimèdia especificats. Açò implica que l'alumne ha de formar-se en la disciplina del dissenye programari, que implica conèixer i aplicar les tècniques existents per a especificar l'arquitectura, patrons de dissenys en les diferents capes i el disseny d'interfície d'usuari de les aplicacions multimèdia a desenvolupar. I a més, aquesta formació en disseny ha de complementar-se amb formació en una plataforma específica, en aquest cas .NET, la qual cosa va a requerir la formació en la utilització de les eines, llenguatges i tècniques de desenvolupament a utilitzar. El professorat va a intentar incentivar i formar als alumnes en els fonaments d'aquesta plataforma.

La formació es va a realitzar mitjançant un aprenentatge dirigit per projectes, la qual cosa implica que l'alumne va a haver de participar en un projecte amb altres companys, adquirir les habilitats socials i de comunicació necessàries per a dur-ho a terme, i utilitzar les herraminentas existents perquè un projecte programari es realitze de forma col·laborativa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C1 : Desenvolupar, mantenir, administrar i avaluar serveis i sistemes multimèdia que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable, eficient i que complisquen normes de qualitat.
 • C10 : Seleccionar i gestionar plataformes per a donar suport al contingut multimèdia des de la seua creació fins a la seua distribució i consum.
 • C14 : Dissenyar, implementar, integrar i implantar les eines, aplicacions i components necessaris per a l'emmagatzematge, processament, distribució i accés als sistemes d'informació basats en web.
 • C15 : Conèixer, i aplicar els principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.
 • C22 : Garantir nivells de qualitat adequats (rendiment, seguretat, continuïtat, integritat, fiabilitat) en la distribució i emmagatzematge de continguts multimèdia.
 • C25 : Dissenyar, produir i gestionar sistemes multilingües i multimodals de continguts multimèdia amb l'objectiu de garantir la seua internacionalització, localització, accessibilitat i usabilitat.
 • C6 : Identificar, gestionar, integrar i implantar sistemes i infraestructures per a la distribució, emmagatzematge i suport de continguts multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a l'assegurar-ne la qualitat.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe, i per a comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Realitzar les disciplines de disseny i implementació d'un projecte programari considerant els aspectes metodològics, de notació i de l'entorn de desenvolupament (.NET)
 • Utilitzar UML i DSLs (Domain Specific Languages) en el context del modelatge de disseny programari
 • Ser capaç que les interfícies d'usuari per a diferents entorns que obtinguen una adequada usabilitat i experiència d'usuari
 • Seleccionar i establir la funcionalitat en els diferents components a partir de la definició de l'arquitectura
 • Aprendre i aplicar els patrons de disseny i de bones pràctiques en les diferents capes de l'aplicació
 • Aprendre i aplicar tècniques de desenvolupament dirigit per models que permeten automatitzar certes tasques del desenvolupament del programari

 

 

Dades generals

Codi: 21022
Professor/a responsable:
MELIA BEIGBEDER, SANTIAGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix