Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Disseny de bases de dades multimèdia és una assignatura que, basant-se en la formació rebuda en l'assignatura de Fonaments de bases de dades, pretén que l'alumne aprenga a dissenyar i gestionar bases de dades, inicialment de propòsit general, per a després aprofundir i especialitzar-se en el disseny de bases de dades que van a allotjar continguts multimèdia (imagenes, videos, etc.). A més es farà una aproximació a les tècniques d'explotació de bases de dades multimèdia a través de les tecnologies específiques.

La metodologia de disseny de la base de dades va des del disseny conceptual, seguit del disseny lògic i finalment, s'estudia el disseny físic.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C1 : Desenvolupar, mantenir, administrar i avaluar serveis i sistemes multimèdia que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable, eficient i que complisquen normes de qualitat.
 • C10 : Seleccionar i gestionar plataformes per a donar suport al contingut multimèdia des de la seua creació fins a la seua distribució i consum.
 • C13 : Conèixer i saber aplicar els mètodes i la tecnologia d'emmagatzematge persistent, especialment fitxers i bases de dades, d'informació multimèdia amb l'objectiu d'obtenir sistemes d'informació que satisfacen els requeriments de manera eficient.
 • C14 : Dissenyar, implementar, integrar i implantar les eines, aplicacions i components necessaris per a l'emmagatzematge, processament, distribució i accés als sistemes d'informació basats en web.
 • C22 : Garantir nivells de qualitat adequats (rendiment, seguretat, continuïtat, integritat, fiabilitat) en la distribució i emmagatzematge de continguts multimèdia.
 • C25 : Dissenyar, produir i gestionar sistemes multilingües i multimodals de continguts multimèdia amb l'objectiu de garantir la seua internacionalització, localització, accessibilitat i usabilitat.
 • C26 : Conèixer, dissenyar, integrar i implantar sistemes de gestió de continguts adequats als requisits especificats.
 • C4 : Conèixer i aplicar les tècniques de recuperació i extracció d'informació a partir de recursos multimèdia, multilingües i multimodals.
 • C6 : Identificar, gestionar, integrar i implantar sistemes i infraestructures per a la distribució, emmagatzematge i suport de continguts multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts integrant maquinari, programari i xarxes.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Comprendre les etapes a seguir en el procés de disseny d'una base de dades.
 • Dominar la simbologia del Modele Entitat-Relació Estès i del Model Relacional
 • Saber realitzar el disseny conceptual d'una base de dades emprant el model Entitat-Relació Estès (EER). Aplicar aquests coneixements per a poder dissenyar BD que suporten informació multimèdia.
 • Conèixer i manejar el concepte de METADADA. Conèixer els productes que actualment existeixen en el mercat orientats al la gestió de dades multimèdia emmagatzemades en bases de dades.
 • Saber realitzar el disseny lògic d'una base de dades emprant el Model Relacional.
 • Comprendre el concepte d'integritat d'una base de dades
 • Adquirir nocions sobre seguretat en bases de dades.
 • Familiaritzar a l'alumne amb la manipulació de bases de dades relacionals (DDL, DML, etc)
 • Adquirir nocions bàsiques de la definició, funcionament i de manipulació de BD noSQL
 • Adquirir nocions bàsiques de manipulació mitjançant les tecnologies existents en bases de dades d'orientació multimèdia.

 

 

Dades generals

Codi: 21016
Professor/a responsable:
GOMEZ BALLESTER, EVA MARIA PALOMA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix