Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L'actual panorama tecnològic relacionat amb les TU viu en l'actualitat un inquietant desdoblament de la seua personalitat, reflex clar de dues versions molt diferents d'una mateixa realitat.

D'una banda, la necessitat, per part de tot tipus d'usuaris, d'accedir als serveis que proporcionen aquestes tecnologies, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Per a açò és imprescindible que aquest accés es realitze sota les condicions (tecnològiques) més senzilles possibles per a l'usuari. D'altra banda, a mesura que les interfícies es tornen més assequibles i fàcils d'accedir per part d'usuaris i organitzacions, tant més complexes es tornen les capes tecnològiques més baixes encarregades de proporcionar-los suport i ocultar la cada vegada major complexitat inherent a la sofisticació requerida en les capes més altes. De fet, l'enorme compressió tecnològica patida en aquests estrats més baixos de les tecnologies provoca una densitat tecnològica que requereix de l'estudi de nous models organitzatius que impedisquen el seu propi col·lapse, així com de noves arquitectures que les facen realment funcionals.

Per tant, podríem concloure que, com més senzilla, disponible i accessible es mostra la tecnologia als usuaris, tant més rica, diversa i complexa es torna la seua organització interna.

A partir d'aquesta situació, se susciten qüestions com:


Com controlar la creixent proliferació de dispositius mòbils?
Què fer per a garantir la seguretat de les xarxes corporatives davant el cada vegada major nombre d'empleats que es connecta des de qualsevol ubicació i mitjançant qualsevol tipus de dispositiu?
Quins són els models arquitectònics que asseguren la construcció de sistemes per a la gestió de les actuals organitzacions, capaces de proporcionar models *escalables i vigents al major llarg termini possible?
Quins són les infraestructures més adequades per a donar suport a aquests models i sistemes?
Com aconseguir la convergència de serveis i dispositius?
Quins seran els estàndards del futur?
Com mantenir la necessària, per no dir imprescindible, senzillesa que els dispositius mòbils han presentat en les seues primeres generacions i que han afavorit la seua expansió?

 

L'objectiu fonamental de l'assignatura serà donar resposta a aquestes qüestions. Per a açò s'analitzaran les tecnologies involucrades i que podríem organitzar en: dispositius, plataformes (middleware), estàndards, infraestructures i eines.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C12 : Conèixer les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes distribuïts, les xarxes de computadors i Internet, que permeten el seu adequat ús, administració i el disseny i implementació de sistemes multimèdia basats en ells.
 • C22 : Garantir nivells de qualitat adequats (rendiment, seguretat, continuïtat, integritat, fiabilitat) en la distribució i emmagatzematge de continguts multimèdia.
 • C6 : Identificar, gestionar, integrar i implantar sistemes i infraestructures per a la distribució, emmagatzematge i suport de continguts multimèdia.
 • C7 : Seleccionar i utilitzar la plataforma de desenvolupament adequada per a programar conjunts heterogenis de dispositius, amb diferent maquinari, sistema operatiu, i diferents tipus d'interfícies d'entrada i eixida.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Els objectius generals de l'assignatura consisteixen a proporcionar coneixement concret al mateix temps que una visió global i integradora dels diversos aspectes enquadrats dins dels sistemes distribuïts. L'activitat docent orientada a aconseguir aqueixos objectius generals ha de programar-se en funció d'aconseguir que els alumnes adopten les actituds i adquirisquen els coneixements i les habilitats corresponents.

En relació amb aqueixos aspectes, els objectius es concreten en els següents:

Orientats a l'adquisició de coneixements

Proporcionar una visió general dels sistemes operatius amb plantejaments de model, de manera que les realitzacions concretes puguen s'estudiades com a casos particulars.

 • Donar a conèixer els models conceptuals que, avalats per l'experiència, han provat ser els més adequats a l'envergadura en cada cas.
 • Comprendre els conceptes d'heterogeneïtat, extensibilitat, seguretat, escalabilitat, tractament de fallades, concurrència i transparència en el context dels sistemes operatius en xarxa.
 • Conjugar l'enfocament de la gestió dels recursos per a proporcionar serveis amb l'enfocament que dels sistemes informàtics es percep des de les altres àrees de la informàtica en pro de la consistència i harmonia dels enginys i dels mètodes informàtics.

Orientats a l'adquisició d'habilitats

 • Situar els sistemes en xarxa en un context realista a través d'exemples: Internet, una intranet i la computació mòbil.
 • Relacionar els continguts de les diferents parts i matèries per a completar, homogeneïtzar i proporcionar la visió de conjunt indispensable per a l'adequat exercici professional.
 • Desenvolupar habilitats de disseny i anàlisi dels sistemes i de les parts dels mateixos que ajuden a comprendre i avaluar la qualitat de les realitzacions pròpies i de tercers.
 • Ensinistrar en el maneig d'eines i l'ús de tècniques que assistisquen en l'especificació, el disseny, la realització i la validació de projectes, útils per a l'anàlisi, la realització i la comprovació.


Orientats a promoure les actituds

 • Adquirir els esquemes de teoria, abstracció i disseny com a mètode que permeta impulsar la capacitat per a abstraure i generalitzar els problemes, així com per a assimilar els ràpids avanços en la matèria i situar-los en el seu context d'innovació científica i tecnològica.
 • Motivar els avantatges de compartir recursos sense restriccions de localitat física dels mateixos.
 • Potenciar l'esperit crític tant per a enfrontar-se a un problema com per a l'avaluació dels avantatges i inconvenients d'un disseny; així com orientar sobre els desafiaments als quals s'enfrontaran els futurs enginyers pel que fa als sistemes operatius distribuïts.
 • Assumir la preeminència de la escalabilitat entre els criteris de disseny, en l'entès que els de estructuració i modularitat acaben quedant subsumits en ella per a problemes de gran grandària.

Encara que s'han desglossat els objectius per qüestions de claredat expositiva, lluny de ser independents, es troben íntimament relacionats fins al punt que només tenen sentit en un context de consecució global.

 

 

;

Dades generals

Codi: 21015
Professor/a responsable:
MORENO ESCAMEZ, PATRICIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix