Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

CONTEXTO

Esta asignatura nos adentrará en el amplio mundo de la Gestión de Proyectos. Pero para llevarlo a término, ¿no deberíamos comenzar reflexionando sobre ciertos aspectos…?

1. ¿Qué es un Proyecto?
2. ¿Qué es, por tanto, la Gestión de Proyectos?
3. Cuál es la diferencia entre la Gestión de Proyecto y la Gestión de Construcción?

Una primera reflexión acerca de este tema nos conducirá a la conclusión de que si no disponemos de un Proyecto completo, coordinado, con una concordancia de datos controlada, donde se contengan unos mínimos órdenes formales, sus necesidades técnicas y aporte una ágil comprensión, será difícil llevar a buen término la Gestión de un Proyecto.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-4 : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG-5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG-6 : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
 • CG-7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-11 : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-3 : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT-6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-7 : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT-18 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT-20 : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT-27 : Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diverses maneres d'aproximar els problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.
 • CT-28 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de lideratge

 • CT-32 : Habilitat per a perseguir les bones idees. Capacitat per a localitzar les idees extremadament rellevants per la capacitat sintètica o les operatives i fixar-les com a objectius prioritaris.

 

Competències específiques:>>Bloc Tècnic

 • CE-12T : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
 • CE-13 : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
 • CE-17T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE-18T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE-19T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE-34T : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE-35T : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE-37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE-38T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
 • CE-39T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE-59 : Coneixement de la reglamentació civil, administrativa i urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'execució professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

OBJETIVOS

El objetivo general de la asignatura es crear un entorno para que el alumno adquiera los criterios, destrezas y habilidades necesarias que le posibiliten el conocer el proceso que se desarrolla en la Gestión de Proyectos y, a raíz de ello, el poder llevar cabo el análisis de riesgos de un proyecto para, a continuación, poder establecer cuáles son las subsanaciones de Proyecto necesarias para minimizar dichos riesgos. La adquisición progresiva de conocimientos pretende la capacitación de los alumnos para el desarrollo profesional, basándonos en competencias tanto académicas como profesionales.

Para ello, se plantean los siguientes objetivos parciales:
1. Que el alumno adquiera conocimientos sobre los ASPECTOS PRACTICOS sobre el ejercicio profesional de la Gestión de Proyectos.
2. Que el alumno adquiera conocimientos necesarios para la GESTIÓN Y COORDINACIÓN del trabajo profesional en cuanto a la Gestión de Proyectos.
3. Que el alumno conozca el PROCESO que se produce durante la Gestión de un Proyecto y/o de su Construcción.
4. Que el alumno conozca la normativa vigente que afecta a su ejercicio profesional.
5. Que el alumno tome contacto con las COMPETENCIAS que engloba su formación y sus posibilidades profesionales.
6. Que el alumno conozca las RESPONSABILIDADES profesionales de los ‘agentes intervinientes’ en la Edificación.
7. Que el alumno se introduzca en el análisis de riesgos que ofrece un Proyecto, adquiriendo criterios y protocolos de ANTICIPACIÓN DE RIESGOS (Mediciones, Pliegos de Condiciones, Documentos Básicos, Normativas específicas, etc.) que se utilizan en la práctica profesional para que permitan la ACOTACIÓN económica y temporal de un Proyecto/Construcción y, así, pueda llevarse a cabo bajo los términos requeridos.
8. Que el alumno conozca la figura del Gestor de Proyectos como EXPERTO-ASESOR dentro del Sector de la Edificación, realizando una aproximación de ANÁLISIS y su posterior PUESTA EN MARCHA para obtener la acotación económica y temporal establecida desde el inicio del Proceso.
9. Que el alumno tome contacto con el desarrollo de TRABAJOS EN EQUIPO.

 

 

Dades generals

Codi: 20563
Professor/a responsable:
RUIZ CACERES, JOSE ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix