Competències i objectius

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

1. Sensibilitzar i formar a l'alumnat de la UA en temes de violència de gènere
2. Sensibilitzar i formar a l'alumnat de la UA en temes de violència per identididad de gènere i diversitat sexual
3. Prevenir situacions de violència de gènere en les vides de l'alumnat de grau de la UA així com en els espais d'activitat d'aquest col·lectiu
4. Presentar les eines i recursos d'actuació/intervenció (propis i externs) davant situacions de violència de gènere
5. Promoure activitats i projectes de prevenció de violència de gènere en el campus de la UA
6. Contribuir als valors i cultura de no discriminació

 

 

Dirigido a

La proposta del CURS D'IDENTIFICACIÓ, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ ENFRONT DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE es contextualitza tant en el cos jurídic vigent com en els compromisos que en matèria de promoció del principi d'igualtat efectiva entre dones i homes ha adquirit la UA a partir de l'aprovació de l'II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.
Respecte a la normativa vigent cal citar:

 • La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de protecció Integral contra la Violència de Gènere estableix, com a principis i valors del sistema educatiu que les Universitats inclouran i fomentaran en tots els àmbits acadèmics la formació, docència i recerca en igualtat de gènere i no discriminació de forma transversal (art. 4.7)
 • Per la seua banda, el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, estableix que entre els principis generals els plans d'estudi hauran de tenir en compte que qualsevol activitat professional ha de realitzar-se des del respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones havent d'incloure's, quan escaigui, ensenyaments relacionats amb aquests projectes (art. 3.5.a)
 • Finalment, la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, indica que les universitats de la Comunitat Valenciana fomentaran els estudis universitaris i superiors en general, en matèria d'igualtat de gènere i de lluita contra la violència contra les dones (art. 26)

 

 

;

Dades generals

Codi: 20150348
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ JAUME, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,00

Departaments amb docència

 • Dep.: AMD. UNIDAD DE IGUALDAD
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix