Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Aquesta assignatura tracta fonamentalment sobre disseny sonor i la seua realització mitjançant sistemes digitals de síntesis del so. Aquest enfocament és general i pot ser aplicat en principi a qualsevol tipus de so, però aquesta assignatura aborda l'estudi d'un so tan important en el nostre entorn i tan rellevant econòmicament com és la música. La síntesi de so té moltes aplicacions com la sonorització de vídeo, cinema o videojocs i qualsevol so és susceptible de ser creat, però la veritat és que la immensa majoria del so que se sintetitza és música.

En aquest context, aquesta assignatura estudia la percepció de la música i, per tant, les especificacions del disseny sonor que acústicament provoquen aqueixes sensacions. No obstant açò, la part principal del curs tracta de donar una àmplia visió del catàleg de tècniques de síntesis més utilitzades, amb els seus avantatges i inconvenients, i les seues principals aplicacions. També s'inclouen les tècniques seguides per al disseny d'instruments tradicionals, que serviran de guia i referència per a dissenyar els instruments sintètics.

La teoria es complementa amb pràctiques de laboratori en les quals es duran a terme treballs individuals relacionats amb el disseny i control de la síntesi digital mitjançant un llenguatge d'especificació de sistemes de creació i processament del so.

Aquesta assignatura està relacionada amb altres anteriors, entre les quals cal citar Acústica, Electroacústica, Tractament Digital del Senyal, Tractament Digital d'Àudio i Tractament Digital d'Imatges.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B2 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C2 : Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per a sustentar el desenvolupament i l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

 

Competències específiques: >> competències específiques de So i Imatge

 • E1 : Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.
 • E5 : Capacitat per a crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, atenent criteris d'usabilitat i accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per aprenendre nous mètodes i tecnologies, i donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions i creativitat, i comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Capacitat per a treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, per escrit i verbalemnt, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conèixer la relació entre les característiques perceptuales dels sons i les magnituds objectives que les originen, de manera que l'alumne puga tant descriure com especificar els sons en termes d'aquestes característiques.
 • Comprendre com generen el so els instruments tradicionals, els fonaments de la seua acústica i el seu control.
  Conèixer les tecnologies i mètodes informàtics involucrats en la síntesi digital del so, comprenent els avantatges i inconvenients de cada tècnica i la seua aplicabilitat.
 • Conèixer els estàndards de control informatitzat de dispositius musicals.
 • Conèixer els rudiments de les representacions musicals clàssica i informàtica, per a ser capaç de treballar en cooperació amb músics i sonorizadores en l'àmbit del disseny i la producció del so en qualsevol entorn creatiu.

 

 

Dades generals

Codi: 20029
Professor/a responsable:
IÑESTA QUEREDA, JOSE MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix